Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Inicjatywy lokalne

Inicjatywa lokalna to jedna z form realizacji zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego.

Zadania zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć:

  1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

  2. Działalności charytatywnej.

  3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

  5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  6. Promocji i organizacji wolontariatu;

  7. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa);

  9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);

  10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadania, jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wnioskodawcami a Miastem Słupsk. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Ponadto mogą na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria i zasady udzielania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w Uchwale Nr XVI/2014/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. (http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/16393.html)

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
11 września 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 maja 2018
Nazwa pliku:
wniosek dot. inicjatywy lokalnej
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
7 września 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 września 2015
Nazwa pliku:
oświadczenie
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
7 września 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 września 2015
Nazwa pliku:
kryteria oceny
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
7 września 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 września 2015
Nazwa pliku:
Inicjatywy lokalne 2016 - wyniki
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 marca 2016
Nazwa pliku:
Inicjatywy lokalne 2016 - wyniki 2
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 marca 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
25 marca 2016
Nazwa pliku:
Inicjatywa loklana 2017 wyniki
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
4 maja 2017
Nazwa pliku:
Informacja dot. podziału środków - inicjatywa lokalna 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 maja 2018
Nazwa pliku:
Inicjatywy lokalne 2020 - wyniki I.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
4 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek