Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 17:00

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji

w Referatach: Rejestracji Pojazdów i Ewidencji

Kierowców (prawa jazdy)

odbywa się:

7.45 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.45 – 16.30 piątek

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Handlu na stanowiskach

ds. dowodów osobistych pok. 7

oraz ewidencji ludności pok. 12 odbywa się:

7.30 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.30 - 16.30 piątekePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Ogłoszenia
Dodatkowy otwarty nabór Partnerów - wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015”

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza dodatkowy otwarty nabór Partnerów - wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Informacja o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Miasta Słupska: www.slupsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z Regulaminem naboru propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:

- podmiocie i dotychczasowej działalności,

- oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie,

- zasobach kadrowych i możliwościach techniczno – organizacyjnych,

- doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE.

Zainteresowane podmioty prosimy o dostarczenie zgłoszenia, przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru na adres Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, pok.105/106, 76-200 Słupsk z dopiskiem na kopercie: „Nabór partnerów do projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015 ”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2013 roku, do godziny 15:00.

Informacja o wyborze partnerów oraz o zakresie ich zadań w ramach projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru udziela Pani Justyna Pluta, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Pani Ewa Czołba Inspektor Referatu Pozyskiwania Funduszy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta tel. 598488304, 598488466, e-mail: j.pluta@um.slupsk.pl, e.czolba@um.slupsk.pl.


© 2015 Urząd Miejski w Słupsku