Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

data wystawienia: 19.05.2017 13:38
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-VI.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” na etapie ustawowej procedury opiniowania przedłożonego wniosku w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku uznali za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii oraz przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji Prezydent Miasta Słupska wydał w niniejszej sprawie postanowienie, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono więcej niż 20 stron postępowania. Zatem w niniejszym przypadku zastosowanie ma przepis art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Słupsku - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3, pokój 221 (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30). Po upływie wskazanego terminu organ przystąpi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

2) w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu: www.bip.um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta - Katarzyna Guzewska Kierowniczka Referatu
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
19 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek