Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

data wystawienia: 11.10.2017 14:09
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-I.6220.10.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Słupska w dniu 09.10.2017 roku wydał decyzję Nr 6/2017 znak: GKiOŚ-RKŚ-I.6220.10.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja stacji paliw w Słupsku na działce nr: 1280/2 wraz z budynkiem handlowym. Decyzja została wydana na wniosek Pani Lidii Nowatkowskiej - pełnomocnika „OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Spółka Jawna (76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 7).

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono więcej niż 20 stron postępowania, zatem zastosowanie ma przepis art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 3, pokój 221 (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30). Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd (sios.pl).

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) w miejscu planowanego przedsięwzięcia

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

(bip.um.slupsk.pl/ogloszenia)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
11 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek