Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Oświadczenia majątkowe

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
113
telefon
(59) 842 49 02
fax
(59) 842 35 83

Zadania

nadane zarządzeniem Nr 119/OU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Krystynie Danileckiej -Wojewódzkiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.


Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Powierzam Pani Krystynie Danileckiej -Wojewódzkiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 12.
2.Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Słupska oraz inne miejskie osoby prawne, chyba że z okoliczności wynika, iż chodzi tylko o miejskie jednostki budżetowe.

§ 2.
Powierzam Pani Krystynie Danileckiej -Wojewódzkiej prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:
1) zdrowia i spraw społecznych;
2) realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta;
3) edukacji;
4) kultury i sportu;
5) bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego;
6) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
7) funkcjonowania służb miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek;
8) gospodarki miejskimi zasobami lokali mieszkalnych;
9) miejskich dróg, ulic, mostów i placów;
10)cmentarzy miejskich;
11) zieleni miejskiej i zadrzewień.

§ 3.
1. Pani Krystyna Danilecka -Wojewódzka prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy samodzielnych stanowisk, wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku wymienionych w ust. 2 oraz miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3.

2. Pani Krystyna Danilecka -Wojewódzka wykonuje powierzone jej zadania przy pomocy samodzielnych stanowisk oraz następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku:
1) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
2) Wydziału Edukacji;
3) Wydziału Kultury;
4) Wydziału Polityki Mieszkaniowej;
5) Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Wydziału Polityki Transportowej w zakresie miejskich ulic, dróg, mostów i placów;
7) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie cmentarzy miejskich, zieleni miejskiej i zadrzewień.

3. Pani Krystyna Danilecka -Wojewódzka wykonuje powierzone jej zadania przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych:
1) Młodzieżowym Domem Kultury;
2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
3) przedszkolami miejskimi;
4) szkołami podstawowymi;
5) szkołami ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi;
6) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym;
7) Zespołem Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego;
8) Zespołem Placówek Oświatowych;
9) Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
10) Słupskim Ośrodkiem Kultury;
11) Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara;
12) Nowym Teatrem im. Witkacego;
13) Państwowym Teatrem Lalki „Tęcza”;
14) Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej;
15) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
16) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
17) Domem Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”;
18) Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej;
19) Zespołem Żłobków Miejskich;
20) Słupskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
21) Zarządem Infrastruktury Miejskiej w zakresie spraw dotyczących miejskich dróg, ulic, mostów, placów, cmentarzy miejskich, zieleni miejskiej i zadrzewień; 22)Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Słupsku w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym;
23)Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Słupsku - w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

4. Działania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, nadzorującego pracę Wydziału Zarządzania Funduszami, w zakresie inwestycji realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku i finansowanych ze środków zewnętrznych wymagają współpracy z Panią Krystyną Danilecką – Wojewódzką.

5. Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka nadzoruje pracę i działalność wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, samodzielnych stanowisk oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2 i 3.

§ 4.
1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Panią Krystynę Danilecką -Wojewódzką do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani kompetencji Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Panią Krystynę Danilecką – Wojewódzką do powoływania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5.
1. Upoważniam Panią Krystynę Danilecką - Wojewódzką do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych):
1) samodzielnie do wartości nie przekraczającej 500.000 zł;
2) we współdziałaniu z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska (reprezentacja łączna) o wartości przekraczającej 500.000 zł.

2. Pełnomocnictwa określone w ust.1 nie wyłączają odrębnego udzielenia Pani Krystynie Danileckiej – Wojewódzkiej pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania poszczególnej czynności.

§ 6.
Upoważniam Panią Krystynę Danilecką - Wojewódzką do zawierania w imieniu Urzędu Miejskiego w Słupsku umów pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz umów poręczenia spłaty takich pożyczek.

§ 7.
Niezależnie od udzielonego Pani Krystynie Danileckiej - Wojewódzkiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Pani Krystynie Danileckiej – Wojewódzkiej upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta Słupska dotyczących programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów m.in. projektu pn. „Zdrowie – Mama i Ja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 8.
1. Wyznaczam Panią Krystynę Danilecka – Wojewódzką do wykonywania za Urząd Miejski w Słupsku jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska, w tym podpisywania poleceń wyjazdu służbowego, udzielania urlopu wypoczynkowego i urlopów okolicznościowych, ustalania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników jednostek sfery budżetowej (tzw. „trzynastej pensji”) i nagrody jubileuszowej oraz ich wysokości.

2. Umocowanie Pani Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej nie obejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska zastrzeżonych na rzecz Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

§ 9.
1. Powierzam Pani Krystynie Danileckiej – Wojewódzkiej Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 400 ze zm.), jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika.

2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pani Krystyna Danilecka -Wojewódzka jest upoważniona do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.

§ 10.
Upoważniam Panią Krystynę Danilecką - Wojewódzką do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych i innych oraz informacji składanych przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11.
1. Udzielam Pani Krystynie Danileckiej - Wojewódzkiej ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.

2. Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka umocowana jest do ustanowienia dla Miasta Słupska innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.

§ 12.
1. Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

2. Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka zastępuje Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta w czasie Jego nieobecności i Sekretarza Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności wykonując odpowiednio Ich uprawnienia i obowiązki.

§ 13.
1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.

2. Z chwilą odwołania Pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej ze stanowiska Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 14.
Traci moc zarządzenie Zarządzenie Nr 1108/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Krystynie Danileckiej - Wojewódzkiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

§ 15.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.

§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z 01 lutego 2018 r.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
11 grudnia 2014
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
11 grudnia 2014
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z powołaniem na stanowisko Z-cy Prezydenta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 stycznia 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
12 stycznia 2015
Nazwa pliku:
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 grudnia 2014
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
12 stycznia 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
11 maja 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastęcpa Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek