Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor ds. księgowości dochodów z tytułu najmu, dierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomościami Miasta Słupska, opłat za wypisy i wyrysy, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz rozliczeń podatku VAT w Referacie Dochodów Wydziału Księgowości

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości dochodów z tytułu najmu,

dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomościami Miasta Słupska,

opłat za wypisy i wyrysy, opłat za usuwanie drzew i krzewów

oraz rozliczeń podatku VAT

w Referacie Dochodów Wydziału Księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe z wymaganym 3 – letnim stażem;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa rady ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 13, poz. 82).

2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

 3. komunikatywność;

 4. dyspozycyjność;

 5. odpowiedzialność;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres;

 9. dobra organizacja pracy własnej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Do zadań Inspektora należeć będzie m.in. księgowanie wpłat, uzgadnianie ewidencji księgowej kont analitycznych z syntetycznymi oraz prowadzenie rozliczeń.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej przepisów należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy i najmu oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów;

 2. księgowanie wpłat dochodów wymienionych w pkt a) na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych;

 3. miesięczne uzgadnianie ewidencji księgowej kont analitycznych z syntetycznymi;

 4. miesięczne przygotowywanie informacji do celów sprawozdawczości budżetowej z dochodów, należności, zaległości i nadpłat z tytułów wymienionych w pkt a);

 5. uzgadnianie zestawienia obrotów sald poprzez analizę sald kont syntetycznych;

 6. wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i 2b ustawy o VAT wg sposobu jej określenia przez Ministra Finansów w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników w celu wyliczenia podatku naliczonego do odliczenia;

 7. wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT w celu wyliczenia podatku naliczanego do odliczania;

 8. miesięczne sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomościami Miasta Słupska, opłat za wypisy i wyrysy, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz rozliczeń podatku VAT w Referacie Dochodów Wydziału Księgowości”, w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.slupsk.pl/praca/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

inspektora ds. księgowości dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomościami Miasta Słupska, opłat za wypisy i wyrysy, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz rozliczeń podatku VAT w Referacie Dochodów Wydziału Księgowości

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Wierzbicka, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Katarzyna Wierzbicka uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 31 na 40 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
25 lipca 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
23 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek