Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. informatycznych - Administrator systemów informatycznych

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. informatycznych – Administrator

systemów informatycznych

w Wydziale Organizacji Urzędu – Referat Informatyczny

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe lub średnie informatyczne;

 4. doświadczenie zawodowe: praca na takich samych lub podobnych stanowiskach, jak objęte naborem lub odbyta praktyka zawodowa albo staż min. 3 lata;

 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 6. administrowanie systemami Linuks min. 3 lata;

 7. posiadanie certyfikatu Cisco CCNA;

 8. znajomość relacyjnych baz danych,

 9. bardzo dobra znajomość systemów Windows AD,

 10. znajomość języków programowania np. PHP,

 11. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;

 12. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 13. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 14. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).

2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu skaner, fax, kserokopiarka;

 3. mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 4. komunikatywność;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres;

 9. umiejętność kierowania zespołem.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Administrator systemów informatycznych – realizacja zadań własnych gminy.

Ważniejsze zadania:

 1. Pełnić obowiązki Administratora Systemów Informatycznych:

  - Zintegrowany System Zarządzania Gminą KSAT 2000i w zakresie eksploatowanych modułów.

  W zakres administrowania systemem wchodzi:

 • administracja kontami użytkowników (nadawanie uprawnień),

 • konfiguracja sterowników drukarek,

 • administracja bazami danych,

 • tworzenie i modyfikowanie formularzy wydruków,

 • konfigurowanie parametrów w aplikacjach, wprowadzanie nowych wersji aplikacji oraz usuwanie drobnych błędów,

 • zgłaszanie usterek do twórców oprogramowania.

  - STRONY INTERNETOWE - Biuletyn Informacji Publicznej/ Portal Konsultacji Społecznych/ Portal Edukacyjny/ Portal Intranetowy.

  W zakres administrowania systemem wchodzi:

 • administracja kontami użytkowników (nadawanie uprawnień),

 • budowanie struktury strony internetowej,

 • umieszczanie na stronie informacji podlegających opublikowaniu,

 • przygotowanie w wersji elektronicznej materiałów do publikacji na stronie, które dostarczone zostały w wersji papierowej.

  - USC – System Urząd Stanu Cywilnego;

  - System Płatnik (ZUS);

  - Program ARCHIT – Rejestr z zakresu prawa budowlanego;

  - DGA QUALITY/LEARNING – Zintegrowany System Zarządzania;

  - eDZIENNIK - System dzienników elektronicznych placówek oświatowych;

  - System KLUCZ – system zarządzania uprawnieniami do kluczy;

  - System SIOŚ – system informacji o środowisku;

  - ZEUS – zintegrowana ewidencja uprawnień systemowych;

  - CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;

  - HELP DESK – system ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;

  - SHRIMP – system harmonogramowania, rejestrowania i monitorowania pomocy publicznej;

  - eMANDAT – System obsługi Straży Miejskiej;

  - BESTIA - System do obsługi sprawozdawczości budżetowej;

  - ŻRÓDŁO – wydzielony system MAiC.

  W zakresie administrowania wchodzi:

 • administracja kontami użytkowników (nadawanie uprawnień),

 • administracja bazami danych,

 • konfigurowanie parametrów w aplikacjach, wprowadzanie nowych wersji aplikacji oraz usuwanie drobnych błędów.

 1. Nadzorować wykonanie kopii bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczać nośniki z zapisanymi danymi w sejfie ognioodpornym.

 2. Instalowanie nowo zakupywany sprzęt i oprogramowanie na stanowiskach roboczych.

 3. Usuwać usterki oraz rozwiązywać problemy zgłaszanie przez użytkowników zarówno w sprzęcie informatycznym jak i w oprogramowaniu z wykorzystaniem systemu Help-Desk.

 4. Sprawdzać system pod kątem obecności wirusów komputerowych.

 5. Wykonywać drobne naprawy sprzętu komputerowego.

 6. Przekazywać sprzęt komputerowy do naprawy zarówno serwisowej jak i po serwisowej oraz współpracować z firmami serwisującymi sprzęt.

 7. Konfigurować, kontrolować i konserwować kioski multimedialne eksploatowane w Urzędzie.

 8. Konserwować sprzęt komputerowy.

 9. Pełnić obowiązki Administratora Sieci, w tym:

 • administrować wszystkimi serwerami w sieci Urzędu tj. konfigurować, nadawać prawa dostępu, wykrywać oraz usuwać uszkodzenia,

 • codzienne wykonywać kopie danych z administrowanych serwisów,

 • zarządzać sieciami komputerowymi w Urzędzie,

 • nadzorować pracę składników cieci (serwery, rutery, terminale, komputery osobiste),

 • zapewnić bezawaryjną pracę sprzętu,

 • obsługiwać system poczty elektronicznej i serwery WWW,

 • instalować i instruować użytkowników na temat zagrożeń i problemów sieci,

 • zapewnić bezpieczeństwo sieci poprzez system haseł i innych zabezpieczeń (np. skanerów antywirusowych, zapór ogniowych itp.).


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. informatycznych – Administrator systemów informatycznych w Wydziale Organizacji Urzędu – Referat Informatyczny”, w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. informatycznych - Administrator systemów informatycznych w Wydziale Organizacji Urzędu - Referat Informatyczny

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko został wybrany Pan Paweł Ratajski zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Paweł Ratajski uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. 16 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
27 lipca 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
23 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek