Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca / Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

status: zamkniete

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy : Zastępca / Zastępczyni Dyrektora

Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

w wymiarze etatu: pełnym


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, geodezyjne;

 4. co najmniej 5- letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczego charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy;

 5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 2. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

 3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności,nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub nieruchomości;

 3. mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

 4. co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

 5. doświadczenie w zarządzaniu komórkami sprzedażowymi;

 6. znajomość aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147);

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 1. umiejętność zarządzania zespołem;

 2. umiejętność argumentowania;

 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 4. umiejętność organizacji pracy;

 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu;

 6. umiejętność podejmowania decyzji;

 7. wysoka kultura osobista.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko związane z realizacją zakresu zadań ujętych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału, Z-czyni / Z-ca Dyrektora Wydziału.

Ważniejsze zadania:

Do podstawowych zadań na tym stanowisku należy nadzór i koordynacja działań w zakresie prowadzenia spraw dotyczących zarządzania mieniem Miasta i Skarbu Państwa, sprzedaży nieruchomości Miasta w szczególności:

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

Nadzór i koordynacja nad:

 1. Prowadzeniem obrotu i zarządzaniem nieruchomościami, które mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji;

 2. Przekazywaniem nieruchomości nieodpłatnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

 3. Przekazywaniem nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami;

 4. Przekazywaniem darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego;

 5. Sprzedażą, zamianą, darowizną lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 6. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:

  1) ewidencją nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

  2) zapewnieniem wyceny tych nieruchomości;

  3) sporządzaniem planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przedkładanie ich wojewodzie - celem akceptacji - co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu;

  4) zabezpieczaniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  5) wykonywaniem czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzanie windykacji tych należności;

  6) współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

  7) zbywaniem oraz nabywaniem, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

  8) wydzierżawianiem, najmem i użyczaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

  9) składaniem wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz wpisem w księdze wieczystej.

 7. Ustalaniem warunków zbycia nieruchomości (gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych i lokalowych - niemieszkalnych) w drodze przetargu, rokowań lub w drodze bezprzetargowej;

 8. Określaniem warunków wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do przetargów nieruchomości będących własnością Miasta i Skarbu Państwa oraz do ich zagospodarowania i porządkowania;

 9. Regulowaniem stanów prawnych nieruchomości;

 10. Sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej wraz z ustanowieniem w oznaczonym udziale prawa do gruntu oraz sprzedaż lokali wolnych w trybie przetargu;

 11. Ujawnianiem w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń, badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;

 12. Prowadzeniem spraw spadkowych, gdy spadkobiercą ustawowym do nieruchomości jest Miasto lub Skarb Państwa;

W zakresie współpracy z biznesem:

 1. Inicjowanie działań służących szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu miasta;

 2. Współpraca ze Stowarzyszeniami wskazanymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami i instytucjami około biznesowymi;

 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie aktywizacji lokalnego rynku pracy mającego na celu pobudzanie przedsiębiorczości oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji Powiatowemu Urządowi Pracy;

 4. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Miasto nowych inwestorów, w tym przygotowywanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych;

Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Wewnętrzny Wydziału.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wysiłek umysłowy,

 2. odporność na stres,

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością,

 4. budynek jest wyposażony w windę, pomieszczenia higieniczno - sanitarne przystosowane osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem ( do pobrania poniżej);

 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania poniżej);

 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 );

 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 7. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje );

 9. kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego;

 10. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 11. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku (pok.100 ), Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Zastępca / Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu ” w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Zastępczyni / Zastępca Dyrektorki Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Sławomir Klimczak zam. Siemianice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Sławomir Klimczak uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 40 możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Dyrektor WZK Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
9 stycznia 2017
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
30 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek