Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. nadzoru robot elektrycznych w Wydziale Inwestycji 1/2 etatu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: ds. nadzoru robot elektrycznych

w Wydziale Inwestycji

w wymiarze etatu: 1/2 etatu

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe techniczne – inżynier branży elektrycznej , z wymaganym 3-letnim stażem pracy;

 4. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót branży elektrycznej;

 5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 157, poz. 1241)

2. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w budownictwie - branża elektryczna;

 2. mile widziana znajomość języka obcego;

 3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. komunikatywność;

 5. odporność na stres;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. rzetelność, kreatywność;

 8. umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku, odpowiedzialna będzie za prawidłową realizację robót branży elektrycznej zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji oraz za prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie usuwania usterek.

Ważniejsze zadania:

 1. analiza i weryfikacja projektów budowlanych branży elektrycznej na etapie przygotowania dokumentacji i realizacji robót;

 2. nadzór techniczny nad realizowanymi robotami;

 3. organizacja i udział w naradach inwestycyjnych dotyczących prowadzonych zadań;

 4. koordynowanie robót na budowie;

 5. kontrola terminowości prac, ich jakości i rodzaju materiałów oraz kosztów inwestycji;

 6. rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych;

 7. organizowanie przeglądów gwarancyjnych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. częste kontakty z interesantami;

 3. poruszanie się na dużych odległościach placów budów;

 4. praca w budynku wyposażonym w windę.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;

 5. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 6. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 7. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robót branży elektrycznej;

 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w budownictwie - branża elektryczna;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka obcego;

 12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 13. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego ( pok. 100) w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: ds. nadzoru robot elektrycznych w Wydziale Inwestycji ”, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,25%.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. nadzoru robot elektrycznych w Wydziale Inwestycji

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru kandydata, ponieważ nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Małgorzata Przybyła Główna Specjalistka WZK
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
30 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek