Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku ( 2 etaty)

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Aplikantki / Aplikanta Straży Miejskiej

w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku ( 2 etaty)

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: co najmniej średnie;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. ukończone 21 lat;

 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 7. posiadanie prawa jazdy kat. B;
 8. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna – pozwalająca na zatrudnienie na określonym stosunku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150, poz. 1012);

 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 10. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

Kandydat, który zostanie zatrudniony na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej zobowiązany jest do odbycia kursu podstawowego na strażnika miejskiego w ciągu roku od dnia zatrudnienia na koszt własny.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy: o strażnikach gminnych, policji, samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;

 3. mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

 4. mile widziany ukończony kurs podstawowy na strażnika gminnego (miejskiego) potwierdzony stosownym świadectwem;

 5. znajomość topografii miasta Słupska;
 6. komunikatywność; sumienność; skrupulatność; dyskrecja; umiejętność argumentowania; dobra organizacja pracy własnej; umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; umiejętność pracy pod presją czasu; dyspozycyjność; odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 7. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie służbowym.

Ważniejsze zadania:

 1. udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości na terenie Miasta Słupska;

 2. prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym oraz zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządkowy i bezpieczeństwo w rejonie;

 3. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 5. reagowanie zgodne z aktualnymi przepisami na przejawy łamania prawa.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,

 2. praca w trudnych warunkach związana ze stresem wynikającym z dużej presji w zakresie wydawania obiektywnej decyzji,

 3. odporność na stres.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy; ( do pobrania poniżej)

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności; ( do pobrania poniżej)

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

 9. kserokopia książeczki wojskowej;

 10. kserokopia prawa jazdy kat. B;
 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Aplikantki / Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku”, w terminie do 1 lutego 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,25 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Aplikantki / Aplikanta Straży Miejskiej

w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku - 2 etaty

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, zostali wybrani:

 1. Pan Sławomir Grzeczka - zamieszkały Słupsk;
 2. Pani Agnieszka Majewska - zamieszkała Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której na pierwsze stanowisko wybrano Pana Sławomira Grzeczkę, który uzyskał 29 punktów na 30 możliwych do uzyskania, na drugie stanowisko wybrano Panią Agnieszkę Majewską, która uzyskała 25 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Małgorzata Przybyła Główna Specjalistka WZK
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
7 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek