Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Dyrektorki / Dyrektora Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

status: zamkniete

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy : Dyrektorki / Dyrektora

Wydziału Podatków Lokalnych

i Zarządzania Należnościami

w wymiarze etatu: pełnym


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse;

 4. co najmniej 5- letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczego charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy;

 5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 2. być zatrudniona lu bwykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

 3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności,nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

2. znajomość aktów prawnych:

 1. Statut Miasta Słupska;

 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsk;

 3. ustawa o: samorządzie gminnym; samorządzie powiatowym; pracownikach samorządowych;

 4. ustawa o finansach publicznych; o rachunkowości, o kontroli skarbowej;

 5. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Ordynacja podatkowa; ustawa budżetowa;

 6. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ustawa o opłacie skarbowej;

3. mile widziana znajomość języka obcego: język angielski lub język niemiecki;

4. odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność;

5. umiejętność zarządzania zespołem;

6. umiejętność skutecznego komunikowania się;

7. umiejętność organizacji pracy;

8. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu;

9. umiejętność podejmowania decyzji;

10. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko związane z realizacją zakresu zadań ujętych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami.

Ważniejsze zadania:

Kierowanie pracą wydziału i nadzór merytoryczny nad realizowanymi w wydziale zadaniami:

w zakresie podatków lokalnych:

1. Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie n/w podatków:

 1. podatku od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 2. podatku od środków transportowych osób fizycznych, prawnych i jednostek

  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 3. podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających;

 4. łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych skutkujące wydaniem odpowiednio decyzji ustalających wysokość w/w podatków lub decyzji określającej wysokość zobowiązania z przedmiotowych tytułów;

2. Wzywanie podatników do składania informacji i deklaracji w zakresie w/w podatków i ich weryfikacja.

3. Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie w/w podatków mających na celu sprawdzania terminowości i poprawności składanych deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

4. Przeprowadzanie oględzin w ramach prowadzonych postępowań.

5. Weryfikacja miesięcznych informacji przekazywanych z ewidencji pojazdów w zakresie zmian

mających wpływ na wymiar podatku od środków transportowych.

6. Nadzór nad poborem opłaty skarbowej.

7. Sporządzanie wniosków o nałożenie kary na podstawie Kodeksu karnego skarbowego dotyczących nieujawnienia lub nieterminowego zgłoszenia obowiązku podatkowego.

8. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów ww.

podatków.

9. Rozpatrywanie wniosków podatników o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych

oraz wydawanie postanowień w sprawie ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta.

10. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach zadań Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej.

11. Planowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz analiza ich wykonania.

w zakresie windykacji:

1. Systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności Miasta Słupska i Skarbu Państwa.

2. Terminowe egzekwowanie należności podatkowych i niepodatkowych poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę.

3. Przygotowywanie i kierowanie do sądu pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym

oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej.

4. Zgłaszanie wierzytelności Miasta Słupska do komorników.

5. Prowadzenie działań w celu zintensyfikowania windykacji należności.

6. Realizowanie wspólnej polityki windykacyjnej Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek

organizacyjnych.

7.Koordynowanie działań mających na celu wdrażanie nowych funkcjonalności w zakresie

windykacji należności.

w zakresie egzekucji:

1.Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz poprawności formalnej otrzymanych tytułów wykonawczych.

2. Nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu tytułów do egzekucji administracyjnej.

3. Zabezpieczanie ruchomości, organizowanie i prowadzenie sprzedaży zajętych ruchomości.

4. Orzekanie w sprawach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

5. Analiza skuteczności czynności podejmowanych przez komorników skarbowych.

w zakresie zadań wspólnych wydziału:

Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym

w ramach kompetencji Wydziału.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem ( do pobrania na str. bip);

 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania poniżej);

 5. oświadczenie dotyczące możliwości pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów( do pobrania poniżej),

 6. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 );

 7. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 8. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 9. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje );

 10. kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego;

 11. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 12. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 13. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku pok.100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Dyrektora/ Dyrektorki Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami”, w terminie do dnia 27 lutego 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami. Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

Dyrektorki / Dyrektora Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której kandydat nie otrzymał powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZF
Data wytworzenia:
15 lutego 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
21 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek