Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko Koordynatorki/ Koordynatora ds. estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami w Wydziale Polityki Przestrzennej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Koordynatorki/ Koordynatora ds. estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami

w Wydziale Polityki Przestrzennej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku architektura;

 4. co najmniej 3 – letni staż pracy i doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem;

 5. doświadczenie w zarządzaniu zespołem – co najmniej 2 lata;

 6. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych (AutoCad, Corel, Legislator, Pakiet Office);

 7. wysokie kompetencje behawioralne: współpraca z ludźmi, umiejętność argumentowania, nastawienie na realizację celów;

 8. znajomość ustaw o:

  a) planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  b) rewitalizacji;

  c) zmianie ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu;

  d) ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 9. orientacja w przepisach: prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o samorządzie gminnym;

 10. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 11. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 12. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe wykształcenie w zakresie ochrony zabytków;

 2. znajomość najnowszych trendów w planowaniu przestrzeni publicznej, wysokie poczucie estetyki;

 3. mile widziana znajomość programów do tworzenia wizualizacji 3D;

 4. umiejętność korzystania z portalu Geoportal i WebEwid;

 5. mile widziana znajomość języków obcych;

 6. umiejętność prezentacji projektów w mowie i piśmie;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. analityczne myślenie;

 9. odporność na stres;

 10. komunikatywność, kreatywność;

 11. analityczne myślenie;

 12. samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba odpowiedzialna za koordynację pracy i współpracę z wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami.

Ważniejsze zadania:

 1. koordynowanie pracy zespołu pracowników w zakresie współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami;

 2. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;

 3. opracowanie zasad lokalizacji i form reklam, elementów drobnego handlu;

 4. konsultowanie zasad tożsamości wizualnej miasta: kolorystyka, system informacji miejskiej;

 5. czynny udział w formułowaniu zapisów oraz standaryzacja zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznych;

 6. współpraca, koordynacja i tworzenie gminnego Programu Rewitalizacji, Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji;

 7. koordynacja i uzgadnianie projektów realizacyjnych w ramach programu rewitalizacji w zakresie estetyki przestrzeni publicznych oraz opieki nad zabytkami;

 8. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w sprawie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego;

 9. współpraca z podmiotami realizującymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami);

 10. dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług;

 11. współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami artystycznymi w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej;

 12. inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego;

 13. wydawanie opinii urbanistycznych w zakresie formy i lokalizacji reklam;

 14. wydawanie opinii w zakresie lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz tymczasowych stoisk handlowych;

 15. opracowanie materiałów graficznych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko Koordynatorki/ Koordynatora ds. estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami w Wydziale Polityki Przestrzennej” w terminie do dnia 9 marca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Koordynatorki/ Koordynatora ds. estetyzacji przestrzeni publicznych i opieki nad zabytkami

w Wydziale Polityki Przestrzennej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Aldona Remelska zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Aldona Remelska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
29 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek