Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. wykształcenie wyższe;

  4. co najmniej 2-letni staż pracy;

  5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

  6. bardzo dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego;

  7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

  9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia);

  2. mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

  3. komunikatywność;

  4. umiejętność argumentowania;

  5. kreatywność;

  6. umiejętność pracy w zespole;

  7. odporność na stres;

  8. analityczne myślenie.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Ogólna charakterystyka:

   1. prowadzenie całokształtu prac związanych z procesem rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

   2. prowadzenie całokształtu prac związanych ze służbą przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

   3. uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania kadrami;

   4. analizowanie wskaźników z obszaru HR, diagnozowanie i raportowanie odchyleń;

   5. wsparcie w zakresie bieżącej obsługi kadrowej.

  2. Ważniejsze zadania:

   1. współtworzenie i realizacja projektów z zakresu rozwoju kadr;

   2. inicjowanie działań mających na celu implementację założeń kultury organizacyjnej;

   3. prowadzenie i koordynacja procesów rekrutacji i adaptacji pracowników;

   4. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie służby przygotowawczej pracowników;

   5. realizacja projektów związanych z oceną i rozwojem kompetencji pracowniczych;

   6. opracowywanie oraz aktualizacja opisów stanowisk;

   7. współpraca z kadrą kierowniczą w zakresie prowadzonych projektów i analiz;

   8. prowadzenie analiz wskaźnikowych w obszarze zarządzania ludźmi;

   9. analiza praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ludźmi i rekomendowanie rozwiązań;

   10. współtworzenie programów motywacyjnych;

   11. podejmowanie proaktywnych działań na rzecz wspierania różnorodności, promowanie i uczestniczenie w działaniach dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej;

   12. wsparcie w zakresie bieżącej obsługi kadrowej w tym załatwianie spraw pracowniczych związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i zwolnieniem z pracy.

 4. Warunki pracy na stanowisku:

  1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

  2. wymuszona pozycja ciała;

  3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 5. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  2. list motywacyjny;

  3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  5. kwestionariusz osobowy;

  6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami” w terminie do dnia 13 marca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny Kandydatów i nie rekomenduje do zatrudnienia żadnego kandydata, gdyż wszyscy uzyskali poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
4 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek