Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. zarządzania energią w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. zarządzania energią
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony oraz z możliwością ustalenia zadaniowego systemu czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe - związane z zakresem zadań na powyższym stanowisku,

  preferowane: elektryk, elektroenergetyk;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą miejską;

 2. mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie elektryki;

 3. doświadczenie z zakresu zarządzania projektami;

 4. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

 5. mile widziana znajomość języka obcego,

 6. znajomość:

 1. zagadnień z zakresu zarządzania energią, wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;

 2. ustawy – Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych;

 3. zagadnień z zakresu ochrony klimatu;

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. odporność na stres;

 3. umiejętność pracy pod presją czasu;

 4. dobra organizacja pracy własnej;

 5. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność;

 6. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

  Odpowiedzialność za wdrażanie i monitoring standardów zarządzania energią, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia oszczędności energii w sektorze publicznym, wykorzystanie OZE, podnoszenie efektywności energetycznej oraz planowanie i opiniowanie działań inwestycyjnych pod względem energetycznym.

Ważniejsze zadania:

 1. tworzenie miejskiego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat zużycia energii na terenie Miasta, a także zarządzanie i aktualizacja systemu;

 2. nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta określonej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Słupsk”;

 3. koordynowanie i monitorowanie realizacji „ planu gospodarki niskoemisyjnej”;

 4. organizowanie i monitorowanie procesu wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju usługi (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w Mieście;

 5. opiniowanie – uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych;

 6. opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie;

 7. przygotowywanie planów termomodernizacyjnych;

 8. uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, w obiektach Miasta oraz udział w odbiorach tych robót;

 9. inicjowanie działań modernizacyjnych istniejącego oświetlenia ulicznego i oświetlenia wewnętrznego;

 10. opiniowanie rozwiązań przewidzianych do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

 11. podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym Miasta, w tym m.in.:

 1. koordynacja prac związanych z utworzeniem, prowadzeniem Słupskiej Grupy Zakupowej zawiązanej w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej;

 2. analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu;

 3. analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media, w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, mocy zamówionych oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie;

 4. monitoring i analiza zużycia energii w obiektach Miasta (bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych, informacja ogólna o obiektach);

 5. monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych;

 6. zapewnienie udziału Miasta w unijnych i międzynarodowych programach i projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii, wody oraz ochrony środowiska;

 7. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią;

 8. rozpowszechnienie dobrych praktyk, informacji na temat wdrażanych zadań i projektów, w tym: propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nie-energetyków, w szczególności propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii w tym między innymi merytoryczny nadzór i konsultacje programów o tematyce energetycznej.

 1. terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do

  księgowości;

 2. bieżąca kontrola wykonania będącej w dyspozycji części budżetu, po stronie dochodów

  i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

 3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie elektryki;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. zarządzania energią w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiskaw terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,18%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. zarządzania energią w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Piotr Włodarczyk zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Piotr Włodarczyk uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 18 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta mgr Małgorzata Przybyła Główna Specjalistka WZK
Data wytworzenia:
29 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek