Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. środków trwałych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. środków trwałych
w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU
PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse, administracja publiczna;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych (WINDOWS, MS Office, MS Excel);

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. mile widziane 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku, którego nabór dotyczy;

 3. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;

 4. znajomość ustawy:

 1. o rachunkowości;

 2. o zamówieniach publicznych;

 3. o samorządzie gminnym;

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. umiejętność ustalania priorytetów;

 3. odporność na stres;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, terminowość;

 6. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność;

 7. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko ds. środków trwałych zajmuje się między innymi prowadzeniem całokształtu spraw związanych z ewidencją środków trwałych i innych przedmiotów oraz odpowiedzialność za ich właściwą gospodarkę wraz z wyposażeniem będącym w użyczeniu.

Ważniejsze zadania:

 1. sporządzanie sprawozdań i zestawień środków trwałych i przedmiotów niskocennych;

 2. dokonywanie zmian stanu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach urzędu;

 3. nadawanie numerów inwentarzowych na zakupiony sprzęt i wyposażenie;

 4. wystawianie dokumentów przesunięć środków trwałych oraz protokołów przekazania dla wydziałów urzędu;

 5. sporządzanie umów użyczenia, przekazania sprzętu i wszelkich środków trwałych na stan urzędu oraz jednostkom organizacyjnym w ich posiadanie;

 6. przyjmowanie na stan wyposażenia od zlikwidowanych jednostek organizacyjnych;

 7. potwierdzanie stanu sald w zakresie składników majątkowych będących własnością innych jednostek;

 8. zapewnienie właściwej informacji wizualnej w urzędzie;

 9. przeprowadzanie procesu likwidacji środka trwałego/przedmiotu nietrwałego;

 10. zabezpieczenie wszystkich wydziałów urzędu w meble biurowe i inne środki trwałe niezbędne do ich funkcjonowania oraz dbanie o ich prawidłowe wykorzystanie;

 11. przeprowadzanie procesu związanego z utylizacją sprzętu i urządzeń;

 12. konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz zapewnienie dostawy materiałów eksploatacyjnych;

 13. zabezpieczenie miejsc parkingowych na dziedzińcu urzędu;

 14. prowadzenie całokształtu spraw związanych z niszczeniem dokumentów;

 15. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wywozem nieczystości;

 16. zapewnienie łączności telefonicznej: stacjonarnej i komórkowej pracownikom urzędu poprzez wybór operatora oraz rozliczanie faktur z tego tytułu;

 17. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy, w czasie zapewniającym ciągłość realizowanych zadań;

 18. koordynacja prac grupy zakupowej w zakresie realizacji zamówień dostaw i usług objętych zakresem obowiązków;

 19. monitorowanie, w cyklu miesięcznym, realizacji umowy zawartej w grupie zakupowej przez wszystkie jednostki w zakresie zamówień dostaw i usług objętych zakresem obowiązków.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. środków trwałych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu” w terminie do dnia 8 maja 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. środków trwałych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu Wydziału Organizacji Urzędu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Honorata Dankiewicz zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Honorata Dankiewicz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 20 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
18 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek