Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych

w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym lub innym technicznym zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy;

 4. znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej;

 5. doświadczenie w administrowaniu systemami Unix/Linux (Debian);

 6. znajomość obsługi i konfiguracji środowisk wirtualizacji (VMware);

 7. znajomość administracji siecią SAN (przełączniki FC, macierz, kopie zapasowe);

 8. znajomość protokołów SMTP/IMAP pozwalająca na samodzielne rozwiązywanie problemów z serwerami pocztowymi;

 9. podstawowa umiejętność przygotowania i zarządzania: serwerami www (apache2, nginx, lighttpd, squid), serwerami usług sieciowych UTM, serwerami dhcp, dns bind, serwerami plików Samba AD, serwerami poczty elektronicznej Postfix;

 10. przynajmniej podstawowa umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, firewalle), znajomość protokołów usług routingu i vlan;

 11. umiejętność administracji bazami danych SQL, umiejętność formułowania podstawowych zapytań SQL;

 12. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania;

 13. umiejętność pracy w zespole oraz zgłaszania własnych pomysłów;

 14. chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;

 15. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań;

 16. znajomość działania usług sieciowych: poczty, rozwiązywania nazw, autoryzacji użytkowników;

 17. znajomość działania sieci LAN i zarządzania jej komponentami;

 18. znajomość systemów klienckich Windows na poziomie administracji stacją roboczą w środowisku domenowym, znajomość aplikacji wykorzystywanych w pracach biurowych;

 19. znajomość sprzętu serwerowego: serwery, kontrolery RAID, macierze dyskowe;

 20. znajomość zagadnień związanych z monitoringiem: serwerów, sieci, aplikacji i usług;

 21. znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

 22. aktywny udział w rozwiązywaniu problemów sieciowych AD, GPO, DFS, WSUS;

 23. administracja użytkownikami oraz ich uprawnieniami w domenie Active Directory;

 24. opieka nad systemem antywirusowym;

 25. tworzenie dokumentacji technicznej oraz dokumentowanie swojej pracy;

 26. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 27. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 28. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza w zakresie administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 3. doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi;

 4. praca na stanowiskach kierowniczych – doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

 5. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego;

 6. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 7. umiejętność pracy pod presją czasu;

 8. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 9. umiejętność podejmowania decyzji;

 10. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 11. wysoki poziom kultury osobistej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Realizowanie zadań merytorycznych polegających na administrowaniu systemami informatycznymi.

Ważniejsze zadania:

 1. pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 2. wsparcie użytkowników sieci lokalnej i obsługa zgłoszeń o wsparcie dla użytkowników (Help Desk);

 3. administracja systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Urzędu Miejskiego w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu;

 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 5. zapewnienie ciągłości działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez Urząd Miejski w Słupsku;

 6. pomoc pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

 7. konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych;

 8. administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 9. analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 10. nadzorowanie wykonania kopii bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczanie nośników z kopiami zapasowymi;

 11. współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego, opiekunami serwisowymi itp.;

 12. zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci teleinformatycznej;

 13. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 14. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne;

 15. prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej oprogramowania;

 16. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 17. zarządzanie incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji;

 18. nadzór nad ewidencją sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim;

 19. współpraca z jednostkami zależnymi i spółkami w zakresie rozwoju systemu IT i elementów koncepcji Smart City.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość język angielskiego;

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami (pok.100) Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,28 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych

w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Krystian Skoczeń zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Krystian Skoczeń uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 20 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
4 maja 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
29 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek