Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. kadr i rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;

 5. dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia);

 2. mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. odporność na stres;

 8. analityczne myślenie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. prowadzenie całokształtu prac związanych z kadrową obsługą pracowników;

 2. uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania kadrami.

Ważniejsze zadania:

W zakresie zarządzania i rozwoju:

 1. bierze udział w procesie planowania i realizacji polityki i praktyk personalnych;

 2. współpracuje z kierownictwem w zakresie planowania i wdrażania programów realizujących wymogi kadrowe;

 3. współtworzy i realizuje programy adaptacyjne i rekrutacyjne;

 4. nadzoruje i prowadzi sprawy z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 5. aktualizuje struktury organizacyjne wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku w sprawach dotyczących przesunięć pracowniczych oraz sprawuje nadzór nad zmianami dokonywanymi przez podległych pracowników;

 6. podejmuje proaktywne działania na rzecz wspierania różnorodności, promuje i uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych.

W zakresie administracji kadrowej:

 1. nadzoruje i prowadzi sprawy kadrowe (w tym akta osobowe) pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem pracowników oświaty;

 2. przygotowuje dokumentację niezbędną do ubiegania się przez pracowników o świadczenia (w tym: emerytalne, rentowe i rehabilitacyjne);

 3. współpracuje ze stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania na badania medycyny pracy;

 4. współpracuje i konsultuje z organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie działania kadrowe w zakresie zadań określonych ustawą o związkach zawodowych i ustawą Kodeks pracy;

 5. nadzoruje bieżącą archiwizację dokumentacji kadrowej;

 6. nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami o prowadzeniu działalności pracowników.

W zakresie kontrolingu personalnego:

 1. współtworzy plany etatowe oraz analizuje wskaźniki i parametry do planu funduszu płac oraz nadzoruje racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy z komórką płac;

 2. prowadzi analitykę i sprawozdawczość z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych;

 3. analizuje zewnętrzny rynek pracy w zakresie trendów wynagrodzeń i benefitów oraz rekomendowanie rozwiązań wewnętrznych w tym zakresie.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami” w terminie do dnia 22 maja 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Anna Rynkiewicz - Kuka zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Rynkiewicz - Kuka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
12 maja 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
5 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek