Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. obsługi finansowo - księgowej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub o kierunku prawo administracyjne;

 4. co najmniej 3- letni staż pracy;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku finanse publiczne lub księgowość;

 2. znajomość ustawy o finansach publicznych;

 3. znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania dokumentów księgowych;

 4. znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie przepisów dotyczących prawa użytkowania wieczystego;

 5. biegła obsługa pakietu MS Office;

 6. komunikatywność;

 7. kreatywność;

 8. otwartość na nowe wyzwania;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Stanowisko związane z realizacją zakresu zadań ujętych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału oraz w zakresie czynności na stanowisku ds. obsługi finansowo – księgowej.

Ważniejsze zadania:

Do podstawowych zadań na tym stanowisku należy prowadzenie i koordynacja spraw finansowych i księgowych pozostających w zakresie merytorycznym Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu, w tym:

 1. wystawianie faktur VAT i fiskalizacja w zakresie pracy Wydziału, w tym podpisywanie na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Słupska dokumentów księgowych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste;

 2. wystawianie korekt i duplikatów faktur, not księgowych, not korygujących;

 3. prowadzenie rejestrów sprzedaży;

 4. wprowadzanie dokumentów księgowych i umów do systemu KSAT, celem przekazania do płatności;

 5. roczna synchronizacja i weryfikacja danych przesłanych z programu ewidencji gruntów i budynków do systemu księgowo- rozliczeniowego dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste;

 6. wdrażanie przepisów dotyczących podatku VAT w pracy własnej oraz pozostałych pracowników Wydziału;

 7. bieżąca synchronizacja danych zawartych w EgiBL w zakresie danych niezbędnych do naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste;

 8. przygotowywanie dowodów księgowych (OT, PT, LT) i ich rejestracja;

 9. weryfikacja ewidencji księgowej środków trwałych w zakresie pracy Wydziału;

 10. weryfikacja aktów notarialnych, w tym wprowadzanie zmian dotyczących prawa użytkowania wieczystego w systemie elektronicznym;

 11. współpraca z Wydziałem Księgowości, Wydziałem Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami; Wydziałem Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego;

 12. przygotowywanie sprawozdań, materiałów zbiorczych i informatycznych w części dotyczącej realizowanych obowiązków.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu" w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. obsługi finansowo - księgowej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata i nie rekomenduje do zatrudnienia kandydata, gdyż uzyskał poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
15 maja 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
7 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek