Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. informatycznych - administrator sieci informatycznych w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. informatycznych - administrator sieci informatycznych

w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym lub innym technicznym zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy;

 4. znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej;

 5. znajomość technologii sieciowych LAN/WLAN/WAN (switching, routing, OSPF, EIGRP, BGP, Spanning-Tree, QoS, VLAN, STP, SPAN, LACP itp.);

 6. znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych Cisco IOS (przełączniki, routery), certyfikat CCNA będzie dodatkowym atutem;

 7. znajomość technologii bezpieczeństwa sieciowego (firewall, Proxy, VPN, IPSec, WAF, IPS/IDS, AntyDDoS, itp.);

 8. podstawowe doświadczenie w administrowaniu systemami Unix/Linux (Debian);

 9. podstawowa znajomość obsługi i konfiguracji środowisk wirtualizacji (VMware);

 10. podstawowa znajomość administracji siecią SAN (przełączniki FC, iSCSI, macierze, systemy kopii zapasowych);

 11. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania;

 12. umiejętność pracy w zespole oraz zgłaszania własnych pomysłów;

 13. chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;

 14. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań;

 15. tworzenie dokumentacji technicznej oraz dokumentowanie swojej pracy;

 16. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 17. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 18. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza w zakresie administracji publicznej w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość przepisów:

  1. Ustawy o samorządzie gminnym,

  2. Ustawy o pracownikach samorządowych,

  3. Ustawy o ochronie danych osobowych,

  4. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 3. doświadczenie w administrowaniu sieciami teleinformatycznymi;

 4. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego;

 5. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 6. umiejętność pracy pod presją czasu;

 7. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 8. umiejętność podejmowania decyzji;

 9. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 10. wysoki poziom kultury osobistej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Realizowanie zadań merytorycznych polegających na administrowaniu systemami i sieciami informatycznymi.

Ważniejsze zadania:

 1. pełnienie obowiązków Administratora Sieci wykorzystywanej w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 2. wsparcie użytkowników sieci lokalnej i obsługa zgłoszeń o wsparcie dla użytkowników (Help Desk);

 3. administracja sieciowymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Urzędu Miejskiego w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu;

 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 5. zapewnienie ciągłości działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez Urząd Miejski w Słupsku;

 6. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej oraz systemów serwerowych Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 7. pomoc pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

 8. konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych;

 9. administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miejskiego w Słupsku - ustawienie i utrzymanie sieciowego systemu zabezpieczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 10. konfiguracja i nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkownika aktywnego sprzętu sieciowego;

 11. administrowanie i monitorowanie działania oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów z sieciami LAN/WAN/VPN (routery, switche, vlany, bridge) Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 12. analizowanie i usuwanie usterek w sieciowych systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 13. współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego, opiekunami serwisowymi itp.;

 14. zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci teleinformatycznej;

 15. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieciowego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 16. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez sieciowe systemy teleinformatyczne;

 17. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 18. zarządzanie incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji;

 19. wdrażanie usług sieciowych;

 20. bieżące wsparcie użytkowników;

 21. nadzór nad ewidencją sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim;

 22. współpraca z jednostkami zależnymi i spółkami w zakresie rozwoju systemu IT i elementów koncepcji Smart City.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość język angielskiego;

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami (pok.100) Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. informatycznych – administrator sieci informatycznych w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu”, w terminie do dnia 5 czerwca 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. informatycznych - administrator sieci informatycznych w Referacie Informatycznym Wydziału Organizacji Urzędu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Piotr Boguszewski zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Piotr Boguszewski uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 18 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
23 maja 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
9 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek