Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Katastru

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

w Wydziale Geodezji i Katastru

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe geodezyjne;

 4. co najmniej 3- letni staż pracy;

 5. co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach (firmach) wykonawstwa geodezyjnego lub prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej usługi geodezyjne lub pracy w urzędach administracji publicznej realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. łatwość komunikacji;

 2. umiejętność argumentowania;

 3. kreatywność;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. odporność na stres;

 6. analityczne myślenie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Podstawowym zadaniem realizowanym na stanowisku objętym naborem jest uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, poprzedzających proces zgłoszenia lub pozwolenia na budowę tych obiektów. Dodatkowym zadaniem jest aktualizacja oddanych ewidencji gruntów i budynków na podstawie pozwoleń i zgłoszeń budynków i innych obiektów na podstawie dokumentacji wydawanej przez Wydział Budownictwa w/m.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie w informatycznym systemie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rejestru spraw z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

 2. analiza złożonej dokumentacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa złożonych dokumentów w celu kwalifikacji wniosków na naradę koordynacyjną;

 3. przygotowywanie pism dotyczących uzupełnienia braków formalnych wniosków;

 4. naliczanie opłat za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz sprawdzanie jej uiszczenia przed terminem narady koordynacyjnej (wymóg formalny, potwierdzenie płatności w aktach);

 5. przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie, sposobie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz dokumentacji będącej przedmiotem narady;

 6. udział w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem ochrony prawem znaków osnowy geodezyjnej, znaków granicznych działek oraz zieleni;

 7. przygotowywanie protokołów z narady koordynacyjnej z uwzględnieniem stanowisk otrzymanych na piśmie i w formie elektronicznej przed terminem narady koordynacyjnej;

 8. wydawanie odpisów protokołów z narad koordynacyjnych;

 9. aktualizacja tworzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o dane dotyczące projektów sieci uzbrojenia terenu, uzgodnionych jednomyślnie i pozytywnie na naradach koordynacyjnych;

 10. przygotowywanie zakończonych spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu celem przekazania do archiwum zakładowego, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej;

 11. przygotowywanie danych oraz współpraca z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu na potrzeby założenia i prowadzenia bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

 12. prowadzenie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji i obiektów do ujawnienie, wynikających z dokumentów przekazywanych przez Wydział Budownictwa w/m;

 13. wykonywanie innych czynności związanych z zakresem działania wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Katastru” w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Justyna Hojczyk zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Justyna Hojczyk uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
8 czerwca 2017
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
30 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek