Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. planowania i szkolenia w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. planowania i szkolenia

w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o specjalności: obronność, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe;

 4. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub w przypadku jego nie posiadania pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 5. co najmniej 3- letni staż pracy na stanowisku związanym z obronnością, bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym;

 6. znajomość przepisów ustaw o stanach nadzwyczajnych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat B;

 2. umiejętność obsługi komputera i systemów informatycznych;

 3. znajomość programów biurowych;

 4. całodobowa zdolność do pracy, w tym w godzinach nocnych;

 5. łatwość komunikacji;

 6. umiejętność argumentowania i prowadzenia negocjacji,

 7. kreatywność;

 8. umiejętność pracy w zespole;

 9. odporność na stres i zmęczenie;

 10. analityczne myślenie;

 11. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji;

 12. radzenie dobie w sytuacjach kryzysowych;

 13. samodzielność;

 14. umiejętność analityczna;

 15. umiejętność zrozumienia czytanego tekstu i jego właściwej interpretacji;

 16. umiejętność prowadzenia szkoleń;

 17. właściwe wysławianie się.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko ds. planowania i szkolenia realizuje zadania w sprawach zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Ważniejsze zadania:

 1. opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie planów oraz powiązanej dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;

 2. przygotowywanie planów przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie prowadzonych spraw oraz dokumentacji w tym zakresie;

 4. udział w prowadzonych kontrolach;

 5. przygotowanie posiedzeń i obsługa kancelaryjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska;

 6. pełnienie uzupełniających dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 7. udział w rozwinięciu i zabezpieczeniu rozwijanych elementów logistycznych w przypadku sytuacji kryzysowych, wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz osiągania stanów gotowości obronnej państwa;

 8. nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności miasta;

 9. nadzorowanie przebiegu imprez masowych i zgromadzeń na terenie miasta;

 10. udział w dokonywaniu oceny zdarzeń kryzysowych na miejscu ich wystąpienia w zakresie propozycji podejmowanych działań;

 11. udział w opracowywaniu analiz, statystyk, opracowań i zestawień w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 12. współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miejskiego i samodzielnymi stanowiskami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i przedsiębiorcami miasta, a także Siłami Zbrojnymi w zakresie realizacji zadań dla potrzeb be4zpieczeństwa ludności i obronności państwa.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w godzinach nocnych;

 5. praca w budynku i w pomieszczeniach bez usprawnień i udogodnień dla osób z niepełnosprawnością.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub w przypadku jego nie posiadania pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. planowania i szkolenia w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,43%.

Inne uwarunkowania:

 1. Zgodnie z § 1 oraz 2 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby o obronie cywilnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 60, poz 519), powyższe stanowisko jest uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

 2. Zgodnie z § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724), powyższe stanowisko jest stanowiskiem pracy związanym z obronnością kraju, na którym zakres czynności pracownika obejmuje realizację zadań obronnych, w tym dotyczącym planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie oraz zarządzania kryzysowego.

 3. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726), żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.


  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
  NA STANOWISKO:


  ds. planowania i szkolenia

  w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Piotr Kisielowski zam. Słupsk.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Piotr Kisielowski uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 22 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
13 czerwca 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
18 lipca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek