Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

projektant ds.planowania przestrzennego i rewitalizacji w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału Polityki Przestrzennej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

projektanta ds. planowania przestrzennego i rewitalizacji

w Referacie Planowania Przestrzennego

Wydziału Polityki Przestrzennej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura, urbanistyka;

  4. co najmniej 3-letni staż pracy w planowaniu przestrzennym lub gospodarce przestrzennej;

  5. znajomość problematyki planowania przestrzennego, umiejętność tworzenia planu miejscowego;

  6. umiejętność pracy z programami: Sketch Up przy tworzeniu wizualizacji 3D, AutoCad, Corel, Pakiet Office;

  7. umiejętność korzystania z portalu Geoportal i WebEwid;

  8. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy

  9. orientacja w przepisach: prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

   o samorządzie gminnym;

  10. wykonywanie co najmniej następujących opracowań: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy miejskiej;

  11. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  12. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

  13. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziana znajomość języków obcych;

  2. łatwość komunikacji;

  3. umiejętność argumentowania;

  4. umiejętność prezentacji projektów;

  5. kreatywność;

  6. umiejętność pracy w zespole;

  7. odporność na stres;

  8. umiejętność analitycznego myślenia;

  9. samodzielność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   Ogólna charakterystyka: Realizacja zadań dotyczących planowania przestrzennego i rewitalizacji.

   Ważniejsze zadania:

  1. wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań

   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

  2. opracowywanie i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

  3. tworzenie i koordynacja Gminnego Programu Rewitalizacji, Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji w świetle ustawy;

  4. opracowywanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  5. sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych;

  6. wykonywanie innych opracowań urbanistycznych i architektonicznych;

  7. wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z procedurami planistycznymi;

  8. formułowanie projektów wniosków i opinii Prezydenta Miasta Słupska do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa

   i administrację rządową;

  9. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupska;

  10. sporządzanie, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej w Słupsku, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

  11. prowadzenie monitoringu urbanistycznego miasta Słupska;

  12. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

  13. przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 4. Warunki pracy na stanowisku:

  1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

  3. wymuszona pozycja ciała;

  4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

 5. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  2. list motywacyjny;

  3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  5. kwestionariusz osobowy;

  6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

 1. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko projektanta ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału Planowania Przestrzennego ” w terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,54 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

projektant ds. planowania przestrzennego i rewitalizacji

w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału Polityki Przestrzennej.


Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

procedura naboru została zakończona, bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy, z uwagi na brak ofert.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
11 lipca 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek