Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i katastru

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych

w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Katastru

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne;

 4. co najmniej 3- letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego geodezyjnego, 7 lat w przypadku wykształcenia średniego geodezyjnego;

 5. co najmniej 3- letnie w przypadku wykształcenia wyższego geodezyjnego lub 7-letnie w przypadku wykształcenia średniego geodezyjnego doświadczenie zawodowe w jednostkach (firmach) wykonawstwa geodezyjnego lub prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej usługi geodezyjne lub pracy w urzędach administracji publicznej realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii;

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. odporność na stres;

 8. analityczne myślenie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba na ww. stanowisku będzie zajmowała się m.in. prowadzeniem weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności ich wykonania z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadaniami uzupełniającymi na tym stanowisku jest prowadzenie postępowań administracyjnych powiązanych z zadaniem podstawowym, rozgraniczanie nieruchomości, prowadzenie spraw ochrony znaków geodezyjnych oraz porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 2. przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji lub odbiorze przedmiotu zamówienia publicznego;

 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub innych czynności cywilnoprawnych;

 4. wydawanie kopii materiałów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 5. wydawanie licencji określających zakres wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 6. wydawanie licencji określających zakres wykorzystania udostępnianych kopii materiałów zasobu;

 7. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych;

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych rozgraniczania nieruchomości;

 9. prowadzenie spraw ochrony znaków geodezyjnych;

 10. udział w pracach komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową;

 11. udział w pracach komisji przetargowych, kontroli i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych przez wydział lub za pośrednictwem wydziału;

 12. realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

 13. wykonywanie innych czynności związanych z zakresem działania wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

VI. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru” w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,72 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych

w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartog5raficznej w Wydziale Geodezji i Katastru


Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym i nie rekomenduje do zatrudnienia kandydata, ponieważ uzyskał mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
24 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek