Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Edukacji

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

w Wydziale Edukacji

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. co najmniej 3-letni staż pracy;

 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego oraz karty nauczyciela;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. odporność na stres;

 8. wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawy kadrowe oraz za awans zawodowy nauczycieli.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta Słupska (prowadzenie akt osobowych);

 2. przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania dyrektorów szkół i placówek oświatowych (umowy o pracę, powierzenia, pełnomocnictwa, odwołania, świadectwa pracy, nagrody jubileuszowe, wymiary wynagrodzeń, dodatki funkcyjne i motywacyjne);

 3. ewidencja osobowa dyrektorów w zakresie: absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, urlopów dla poratowania zdrowia, okolicznościowych i szkoleniowych;

 4. prowadzenie planów i wykorzystań urlopów wypoczynkowych, dyrektorów placówek nieferyjnych;

 5. przeprowadzanie procedury oceny pracy dyrektorów, przygotowywanie projektów kart ocen pracy na podstawie ocen cząstkowych, opinii rady pedagogicznej i opinii związków zawodowych;

 6. przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych i opinii przełożonych , prowadzenie ewidencji odznaczonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom szkół i placówek oświatowych nagród Prezydenta Miasta Słupska;

 8. prowadzenie rejestru skargi wniosków nauczycieli i dyrektorów (rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków);

 9. przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania komisji konkursowych, zawiadamianie zainteresowanych o terminie i miejscu przeprowadzania konkursów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji);

 10. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących składania przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oświadczeń majątkowych, jak również oświadczeń i informacji wynikających z przepisów art. 24j ustawy o samorządzie gminnym;

 11. przygotowywanie opinii w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w nadzorowanych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk;

 12. przygotowywanie opinii dotyczących przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania;

 13. przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela przedszkola, szkoły i placówki oświatowej w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;

 14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, sporządzanie zestawień, materiałów zbiorczych i sprawozdań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek;

 15. prowadzenie rejestru wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

 16. wystawianie świadectw pracy byłym pracownikom szkół i placówek oświatowych ;

 17. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli;

 18. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Edukacji” w terminie do dnia 14 września 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

w Wydziale Edukacji.

Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym i nie rekomenduje do zatrudnienia kandydata, gdyż uzyskał poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
4 września 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
26 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek