Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. Zrównoważonego Rozwoju

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

ds. Zrównoważonego Rozwoju

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe;

 4. minimum 2 lata stażu pracy;

 5. bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 6. bardzo dobra znajomość zagadnień i doświadczenie w obszarze zrównoważonego rozwoju ( w tym znajomość trendów lokalnych i globalnych);

 7. doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi;

 8. doświadczenie w opracowywaniu implementacji strategii rozwojowej w jednostkach administracji publicznej;

 9. doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi na różnych szczeblach struktury organizacyjnej;

 10. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 11. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 12. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego - 1 rok;

 2. łatwość komunikacji

 1. umiejętność argumentowania;

 2. kreatywność;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. odporność na stres;

 5. analityczne myślenie;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: prowadzenie całokształtu prac związanych ze zrównoważonym rozwojem Miasta Słupska.

Ważniejsze zadania:

 1. koordynacja merytoryczna nad projektami o charakterze strategicznym dla Miasta oraz nad zespołami projektowymi powołanymi przez Prezydenta Miasta;

 2. współpraca przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Miasta decyzji o charakterze strategicznym;

 3. konsultowanie planów, projektów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi, prezentowanie możliwych rozwiązań;

 4. nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Słupska przez Wydziały i jednostki podległe Prezydentowi oraz nad spójnością strategii rozwoju ze strategiami cząstkowymi i programami działania;

 5. inicjowanie, planowanie i rozwój nowych projektów i działań związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju jako polityki horyzontalnej miasta; opiniowanie dokumentów strategicznych pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;

 6. koordynacja merytoryczna Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta;

 7. współpraca ze partnerami zewnętrznymi w obszarze:

  a) spraw zagranicznych, a w szczególności:

  - rozwijania zagranicznej współpracy i kontaktów, szczególnie z miastami partnerskimi,

  -aktywnego pozyskiwania progresywnych partnerów zagranicznych do wsparcia

  zrównoważonego rozwoju Słupska;

  - aktywnego poszukiwania projektów do wspólnego pozyskiwania środków finansowych,

  - promocji Słupska pośród partnerów zagranicznych, m.in. ambasad, fundacji, stowarzyszeń,

  biznesu;

  b) nowych technologii, a w szczególności:

  - reprezentowania Prezydenta Miasta Słupska w środowisku nowych technologii,

  - budowania społeczności „startupowej” w Słupsku,

  - określania strategii nowych technologii przedsiębiorczości w Słupsku,

  - pozyskiwania partnerów oraz nawiązywania relacji z innymi miastami w obszarze nowych

  technologii;

  - udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego

  wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach

  kompetencji stanowiska.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. Zrównoważonego Rozwoju – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska” w terminie do 20 października 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. zrównoważonego rozwoju


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Beata Maciejewska

zam.: Gdańsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Beata Maciejewska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 29 na 30 możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
9 października 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
10 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek