Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. nabywania lokali mieszkalnych w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej w Wydziale Polityki MieszkaniowejWydziale Polityki Mieszkaniowej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. nabywania lokali mieszkalnych

w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

w Wydziale Polityki Mieszkaniowej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja lub budownictwo;

 4. obsługa programów komputerowych;

 5. znajomość:

  1. ustawy o gospodarce nieruchomościami,

  2. ustawy o samorządzie gminnym,

  3. ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,

  4. ustawy o własności lokali,

  5. Kodeksu postępowania administracyjnego,

  6. Kodeksu cywilnego;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języków obcych mile widziana;

 2. mile widziana specjalizacja w zakresie wyceny nieruchomości lub gospodarki nieruchomościami;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. komunikatywność;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność pracy pod presją czasu;

 8. odporność na stres;

 9. zdolności negocjacyjne;

 10. umiejętność redagowania pism

 11. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 12. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba na ww. stanowisku będzie zajmowała się m.in. realizacją zadań związanych z nabywaniem lokali mieszkalnych na rzecz Miasta Słupska.

Ważniejsze zadania:

 1. analiza zasadności i celowości nabywania do zasobu komunalnego nieruchomości lokalowych/ mieszkaniowych obejmująca między innymi:

  1. stan prawny nieruchomości,

  2. stan ksiąg wieczystych,

  3. weryfikację dokumentów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

  4. uzyskiwanie opinii urbanistycznych i innych jednostek administracyjnych,

  5. plany inwestycyjne Miasta;

 2. czynności dotyczące przygotowania nieruchomości lokalowych/ mieszkaniowych do obrotu zarówno w trybie zamiany, kupna, zniesienia współwłasności i innych trybach, obejmujące między innymi:

  1. zlecenia i współpracę z podmiotami zewnętrznymi np. w zakresie podziałów nieruchomości,

  2. wyceny lokali mieszkalnych,

  3. inne opracowania i ekspertyzy;

  4. nawiązywanie kontaktów, prowadzenie rozmów z osobami fizycznymi i prawnymi będącymi potencjalnymi stronami obrotu – aż do finalizacji obrotu nieruchomości lokalowych;

 3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procedurze obrotu nieruchomościami lokalowymi/ mieszkaniowymi w sferze dotyczącej nabywania i zamiany tych nieruchomości, obejmującej między innymi:

  1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego,

  2. projekty uchwał Rady Miejskiej w Słupsku,

  3. projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska,

  4. protokoły rokowań;

 4. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych, współpraca i koordynacja działań z kancelariami notarialnymi;

 5. bieżąca obsługa interesantów, w tym:

  1. udzielanie informacji o trybie, zasadach, przepisach prawa i procedurach związanych z obrotem cywilnoprawnym nieruchomości lokalowych/ mieszkalnych.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi ;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – podpisany własnoręcznie;

 2. list motywacyjny – podpisany własnoręcznie;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie w przypadku pozostawania w zatrudnieniu;

 5. kwestionariusz osobowy – podpisany własnoręcznie;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. nabywania lokali mieszkalnych w Wydziale Polityki Mieszkaniowej” do dnia 10 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. nabywania lokali mieszkalnych w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

w Wydziale Polityki Mieszkaniowej


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, została wybrana Pani Justyna Bryndal

zam.: Bolesławice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Justyna Bryndal uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
22 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek