Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. informatycznych- Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. informatycznych- Administrator Systemów Informatycznych

w Referacie Informatycznym

w Wydziale Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: cały etat

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej;

 5. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych;

 6. przynajmniej podstawowa umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery);

 7. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania;

 8. umiejętność pracy w zespole oraz zgłaszania własnych pomysłów;

 9. chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;

 10. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań;

 11. znajomość działania usług sieciowych: poczty, autoryzacji użytkowników;

 12. znajomość systemów klienckich Windows na poziomie administracji stacją roboczą w środowisku domenowym, znajomość aplikacji wykorzystywanych w pracach biurowych;

 13. znajomość zagadnień związanych z monitoringiem aplikacji i usług;

 14. znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

 15. administracja użytkownikami oraz ich uprawnieniami w domenie Active Direktory;

 16. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 17. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 18. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość:

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawy o pracownikach samorządowych,

 • ustawy o ochronie danych osobowych,

 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 1. doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi;

 2. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego;

 3. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 6. umiejętność podejmowania decyzji;

 7. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 8. wysoki poziom kultury osobistej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Osoba na ww. stanowisku będzie zajmowała się m.in. realizacją zadań merytorycznych polegających na administrowaniu systemami informatycznymi.

Ważniejsze zadania:

 1. pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych;

 2. wsparcie użytkowników i obsługa Help Desk;

 3. administracja systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Urzędu Miejskiego w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu;

 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 5. zapewnienie ciągłości działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez Urząd Miejski w Słupsku;

 6. pomoc pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

 7. analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 8. nadzorowanie wykonania kopii bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczanie nośników z kopiami zapasowymi;

 9. współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego, opiekunami serwisowymi itp.;

 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 11. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne;

 12. prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej oprogramowania;

 13. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 14. zarządzanie incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji;

 15. nadzór nad ewidencją sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym ;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie w przypadku pozostawania w zatrudnieniu;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. informatycznych- Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Organizacji Urzędu” do dnia 23 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,20 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. Informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym

w Wydziale Organizacji Urzędu


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, została wybrana Pani Daria Kostecka-Pawlak

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Daria Kostecka-Pawlak uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
13 listopada 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
29 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek