Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. organizacyjnych, finansowych i logistycznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. organizacyjnych, finansowych i logistycznych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo o zgromadzeniach, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, o samorządzie powiatowym i gminnym, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, a także instrukcji kancelaryjnej.

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat.”B”;

 2. umiejętność obsługi komputera i systemów informatycznych;

 3. znajomość programów biurowych;

 4. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 5. praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego mile widziana;

 6. łatwość komunikacji;

 7. umiejętność argumentowania i prowadzenia negocjacji;

 8. kreatywność;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. odporność na stres i zmęczenie;

 11. analityczne myślenie

 12. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji;

 13. rozumienie czytanego tekstu i jego właściwa interpretacja.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań organizacyjnych, finansowych i logistycznych wydziału..

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych wydziału;

 2. prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

 3. prowadzenie ewidencji pracy wydziału;

 4. archiwizowanie dokumentacji wydziału;

 5. prowadzenie ewidencji umów i porozumień oraz ich rozliczanie;

 6. współdziałanie z KMPSP w Słupsku w zakresie realizacji ich budżetu oraz rozliczania zawartych umów;

 7. prowadzenie ewidencji i spraw w zakresie prowadzonych kontroli;

 8. prowadzenie budżetu wydziału;

 9. prowadzenie spraw inwestycyjnych;

 10. zaopatrywanie wydziału w niezbędne druki, sprzęt, wyposażenie oraz materiały piśmienne, prowadzenie właściwej gospodarki w tym zakresie;

 11. udział w rozwinięciu i zabezpieczaniu elementów logistycznych w przypadku sytuacji kryzysowych, wprowadzanie stanów nadzwyczajnych oraz osiąganie stanów gotowości obronnej państwa;

 12. prowadzenie ewidencji zgromadzeń na terenie miasta, przyjmowanie zawiadomień w tym zakresie;

 13. sporządzanie sprawozdań z programów bezpieczeństwa realizowanych na terenie miasta;

 14. obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Słupska;

 15. współpraca z organizacjami porządkowymi;

 16. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

 17. przygotowywanie ofert i zapytań w ramach zamówień publicznych;

 18. udział w opracowywaniu analiz, statystyk, opracowań i zestawień;

 19. współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miejskiego i samodzielnymi stanowiskami, Komisją Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Słupsku, służbami i inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i przedsiębiorstwami miasta a także Siłami Zbrojnymi.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych, finansowych i logistycznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” do dnia 11 grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,20 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. organizacyjnych, finansowych i logistycznych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, została wybrana Pani Ewa Śmiechowska

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Ewa Śmiechowska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
28 listopada 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
4 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek