Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

dwa wolne stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

dwa wolne stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej

w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym (dwa etaty)

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. ukończone 21 lat;

 4. wykształcenie: średnie;

 5. uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 6. posiadanie prawa jazdy kat. B;

 7. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna – pozwalająca na zatrudnienie na określonym stosunku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150, poz. 1012);

 8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym ;

 9. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 10. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany ukończony kurs podstawowy na strażnika gminnego (miejskiego) potwierdzony stosownym świadectwem,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o strażach gminnych, policji, samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;

 • znajomość topografii miasta Słupska;

 • komunikatywność,

 • sumienność,

 • skrupulatność,

 • dyskrecja,

 • umiejętność argumentowania,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres,

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • dyspozycyjność,

 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

 • wysoka kultura osobista;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie służbowym.

Ważniejsze zadania:

 1. udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości;

 2. prowadzenie systematycznego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym oraz zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa w rejonie;

 3. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 5. reagowanie zgodne z aktualnymi przepisami na przejawy łamania prawa.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w zmiennych warunkach atmosferycznych,

 2. praca w trudnych warunkach związanych ze stresem z dużej presji w zakresie wydawania opinii..

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 9. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy;

 10. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku”, w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,74 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


Aplikant Straży Miejskiej -dwa etaty

w Komendzie Straży Miejskiej


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, został wybrany Pan Paweł Kowalski

zam.: Kobylnica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Paweł Kowalski uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
1 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek