Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych w Referacie Rewitalizacji - Biura Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych

w Referacie Rewitalizacji – Biura Rewitalizacji

w Wydziale Zarządzania Funduszami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. dobra znajomość MS Office, w szczególności arkusz kalkulacyjny Excel;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe, kierunki ekonomiczne;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 3. znajomość zagadnień lub doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności projektów infrastrukturalnych;

 4. mile widziana praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego;

 5. łatwość komunikacji;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. kreatywność;

 8. umiejętność pracy w zespole;

 9. umiejętność kierowania zespołem;

 10. odporność na stres;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba na wskazanym stanowisku będzie zajmowała się koordynowaniem i rozliczaniem projektów rewitalizacyjnych przypisanych Wydziałowi, w szczególności projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska", współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020.

Ważniejsze zadania:

 1. rozliczanie realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w szczególności projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska", współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020;

 2. koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektów rewitalizacyjnych przypisanych wydziałowi, dofinansowanych ze środków pozabudżetowych;

 3. współpraca z innymi wydziałalmi i jednostkami w zakresie przygotowywania, wdrażania i rozliczania projektów rewitalizacyjnych;

 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi w zakresie spraw związanych z wdrażaniem projektów rewitalizacyjnych Miasta;

 5. monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypisanych do Wydziału z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/ wytycznymi oraz przyjętymi procedurami;

 6. monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów rewitalizacyjnych przypisanych do Wydziału, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie;

 7. obsługa kontroli prowadzonych przez instytucje uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji projektów rewitalizacyjnych przypisanych do Wydziału, dofinansowanych ze środków pozabudżetowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. zaświadczenie w przypadku pozostawania w zatrudnieniu;

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds.realizacji projektów rewitalizacyjnych w Referacie Rewitalizacji – Biuro Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami ” w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6%.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych

w Referacie Rewitalizacji - Biura Rewitalizacji

w Wydziale Zarządzania Funduszami


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, została wybrana Pani Katarzyna Skuza

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Katarzyna Skuza uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 23 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
20 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek