Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: Dyrektor - Geodeta Miejski

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

Dyrektor - Geodeta Miejski

w Wydziale Geodezji i Katastru

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe geodezyjne;

 4. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

 1. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

 1. 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

  Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego;

 2. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej;

 2. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;

 3. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego- w każdej ze spółek;

 4. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana praca w jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. mile widziana praca na stanowiskach kierowniczych;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność kierowania zespołem;

 7. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba na wskazanym stanowisku nadzorować będzie przygotowywanie materiałów zgłoszonych robót geodezyjno – kartograficznych, uzupełnianie zasobu w oparciu o przyjmowane roboty geodezyjno – kartograficzne, prowadzenie komputerowego systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym w zakresie rejestracji zleceń, zgłoszeń robót geodezyjnych oraz przyjmowanych i wydawanych materiałów geodezyjno – kartograficznych.

Nadzór nad wykonywaniem reprodukcji dla potrzeb obsługi zgłoszeń oraz sprzedaży map i innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i modernizacją zasobu.

Ważniejsze zadania:

 1. rozgraniczanie nieruchomości, w tym: upoważnianie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granic oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości do sądu powszechnego;

 2. tworzenie, prowadzenie i aktualizacja powiatowych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK): ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1: 500 (BDOT500), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), udostępnianie materiałów oraz danych z baz danych PZGiK: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG, w tym związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz za pośrednictwem portalu internetowego systemu PZGiK;

 3. prowadzenie: rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;

 4. wydawanie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ustalanie i pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz inne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 5. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty, weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności ich sporządzenia z przepisami prawa oraz kompletności przekazanej dokumentacji;

 6. przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji lub odbiorze przedmiotu zamówienia publicznego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do ich zgodności z danymi zawartymi w powiatowych bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 7. wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przechowywanie, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informatyzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w systemie informatycznym oraz przetwarzanie materiałów nieelektronicznych do postaci elektronicznej;

 8. przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupka w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową i przekazywanie ich do archiwum urzędu;

 9. przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

 10. inwentaryzacja geodezyjnych osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych;

 11. wymiana danych pomiędzy centralnym, wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym przekazywanie danych do państwowego rejestru granic oraz tworzonego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

 12. udostępnianie danych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, badanie stanu prawnego nieruchomości i udzielanie informacji wojewodom, sądom i innym podmiotom, w sprawach dotyczących realizacji uprawnień osób, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego;

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wynikającej z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzonych na wniosek dotyczących samodzielnych lokali, realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

 14. prowadzenie postępowań administracyjnych: podziałów nieruchomości, połączenia i podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków, prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w systemie informatycznym;

 15. organizacja narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego z udziałem przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością;

 2. obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań;

 3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Dyrektor – Geodeta Miejski w Wydziale Geodezji i Katastru” w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił mniej niż 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


Dyrektor - Geodeta Miejski

w Wydziale Geodezji i Katastru


Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, została wybrana Pani Izabela Bonk

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Izabela Bonk uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
20 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek