Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o specjalności: obronność, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe;

 4. znajomość przepisów prawnych:

 1. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

 2. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

 3. ustawy o stanach nadzwyczajnych,

 4. ustawy o działaniach antyterrorystycznych,

  oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;

 1. poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli tajności " poufne". W przypadku jego braku wymagana pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 4. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. "B";

 2. umiejętność obsługi komputera i systemów informatycznych;

 3. znajomość programów biurowych;

 4. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 5. mile widziana praca w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 6. całodobowa zdolność do pracy, w tym w godzinach nocnych;

 1. łatwość komunikacji;

 2. umiejętność argumentowania i prowadzenia negocjacji;

 1. kreatywność;

 2. umiejętność pracy w zespole;

 3. odporność na stres i zmęczenie;

 4. analityczne myślenie;

 5. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji;

 6. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

 7. samodzielność;

 8. umiejętność analityczna;

 9. zrozumienie czytanego tekstu i jego właściwej interpretacji;

 10. umiejętność prowadzenia szkoleń;

 11. właściwe wysławianie się.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku realizować będzie zadania obronne, obrony cywilnej, a także zarządzania kryzysowego, wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustaw powiązanych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. opracowywanie oraz prowadzenie i aktualizowanie:

 1. planu obrony cywilnej miasta;

 2. planu organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych;

 3. wieloletniego planu działania szefa obrony cywilnej miasta w zakresie obrony cywilnej;

 4. planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

 5. planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 6. corocznego planu realizacji zadań obronnych;

 7. koncepcji wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju;

 8. planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Słupska na potrzeby obronne państwa;

 9. planu działania Prezydenta Miasta Słupska na głównym stanowisku kierowania w dotychczasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 10. planu technicznego przystosowania oraz przemieszczenia Prezydenta Miasta Słupska na główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 11. regulaminu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 12. dokumentacji Systemu Stałego Dyżuru Miasta;

 13. dokumentacji "HNS" miasta;

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej na terenie miasta;

 2. prowadzenie właściwej gospodarki sprzętu i materiałów obrony cywilnej,

 3. realizowanie przedsięwzięć popularyzujących idee obrony cywilnej;

 4. ocena dokumentacji, stanu technicznego oraz prowadzenie ewidencji budowli ochronnych miasta;

 5. uczestniczenie w opracowywaniu umów i porozumień z zakresu obrony cywilnej;

 6. określanie potrzeb świadczeń na rzecz obrony w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;

 7. uczestniczenie w kontrolach jednostek organizacyjnych miasta oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i zadań obronnych,

 8. opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Prezydenta Miasta oraz Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta;

 9. sporządzanie rocznych planów przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego przewidzianych do realizacji na terenie miasta oraz nadzorowanie ich realizacji;

 10. przygotowanie i prowadzenie programu oraz planów szkolenia obronnego miasta, a także dokumentacji szkoleniowej i sprawozdawczej w tym zakresie;

 11. przygotowywanie i uczestniczenie w ćwiczeniach obronnych, treningach i szkoleniach obronnych;

 12. planowanie szkoleń oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony cywilnej;

 13. pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz uzupełniających w przypadku sytuacji kryzysowych, wprowadzenie stanów nadzwyczajnych oraz osiągania stanów gotowości obronnej państwa;

 14. udział w rozwinięciu i zabezpieczeniu rozijanych elementów logistycznych w przypadku sytuacji kryzysowych, wprowadzenie stanów nadzwyczajnych oraz osiągania stanów gotowości obronnej państwa;

 15. nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności miasta;

 16. udział w dokonywaniu oceny zdarzeń kryzysowych na miejscu ich wystąpienia w zakresie propozycji podejmowanych działań;

 17. udział w opracowywaniu analiz, statystyk, opracowań w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

Zgodnie z § 1 oraz 2 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 519), powyższe stanowisko jest uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724), powyższe stanowisko jest stanowiskiem pracy związanym z obronnością kraju, na którym zakres czynności pracownika obejmuje realizację zadań obronnych, w tym dotyczących planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie oraz zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173), żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3,8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku na piętrze bez windy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne". W przypadku jego braku pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 6. oświadczenie o niekaralności; posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru. VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. Realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego” w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres ośmiu miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,11 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Maciej Papuga

zamieszkały Słupsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym. Pan Maciej Papuga uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 28 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
8 czerwca 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
26 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek