Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. promocji gospodarczej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. promocji gospodarczej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 1 rok stażu pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego mile widziana;

 2. komunikatywność;

 3. kreatywność;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. odporność na stres;

 6. otwartość na nowe wyzwania;

 7. znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji;

 8. biegła obsługa pakietu MS Office;

 9. mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku realizować będzie zadania dotyczące prowadzenia i koordynowania spraw dotyczących współdziałania Prezydenta Miasta z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu oraz zadania w zakresie promocji gospodarczej..

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. kreowanie kierunków działań w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta i tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego;

 2. inicjowanie działań służących szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu Miasta;

 3. opieka i współpraca z kluczowymi inwestorami funkcjonującymi w regionie słupskim;

 4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia i spójności społecznej;

 5. organizowanie wydarzeń biznesowych, konferencji, seminariów dla przedsiębiorców oraz udział w targach, seminariach i konferencjach związanych z priorytetowymi kierunkami rozwojowymi w regionie;

 6. podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta;

 7. współtworzenie, aktualizacja i wdrażanie dokumentów dotyczących strategicznego rozwoju gospodarczego Miasta;

 8. analiza dokumentów strategicznych wyższego rzędu w zakresie spójności działań strategii gospodarczego rozwoju Miasta;

 9. programowanie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia oraz rynku pracy;

 10. współpraca ze stowarzyszeniami wskazanymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami i instytucjami około biznesowymi;

 11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie aktywizacji lokalnego rynku pracy mającego na celu pobudzanie przedsiębiorczości oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji Powiatowego Urzędu Pracy;

 12. programowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

 13. organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję gospodarczą Miasta;

 14. przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Słupska i innych zespołów służących rozwojowi gospodarczemu Słupska;

 15. informowanie o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia projekty unijne itd.;

 16. współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi celem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, dokumentujących 1- rok stażu pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. promocji gospodarczej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu” w terminie do dnia 12 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres ośmiu miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,11 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. promocji gospodarczej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Joanna Tomaszewska

zamieszkała w Łosinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym. Pani Joanna Tomaszewska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 22 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
29 czerwca 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
24 lipca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek