Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. organizacyjno-finansowych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. organizacyjno-finansowych

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum rok stażu pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, administracja publiczna;

 2. mile widziane 3-letnie doświadczenie zawodowe;

 3. znajomość przepisów prawnych: z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym

 4. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 5. umiejętność ustalania priorytetów;

 6. dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku realizować będzie zadania dotyczące prowadzenia spraw organizacyjno-finansowych Wydziału.

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczenia finansowego dokonywanych dostaw, usług i robót budowlanych (przyjmowanie i przekazywanie do księgowości, ewidencjonowanie, rozdzielanie na poszczególne stanowiska w Wydziale i sprawdzanie poprawności opisu faktur) Wydziału Administracyjno-Technicznego;

 2. przygotowywanie wszelkich sprawozdań finansowych, wniosków o zmianę w budżecie, planów Wydziału AT;

 3. prowadzenie i monitorowanie budżetu Wydziału, określanie klasyfikacji kosztów oraz przeprowadzanie szczegółowej analizy kosztów ponoszonych z tytułu działalności Wydziału AT;

 4. informowanie bezpośredniego przełożonego o przewidywanym wyczerpaniu środków finansowych i ewentualne ich zwiększenia w planie finansowym;

 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

 1. zabezpieczeniem usługi sprzątania przez firmy zewnętrzne budynków i lokali, w których są realizowane zadania Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 2. z wynajmem parkingu będącego w dyspozycji Urzędu oraz pomieszczeń Ratusza;

 3. prowadzeniem spraw związanych z wynajmem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz spraw związanych z administrowaniem lokalu przy ul. Starzyńskiego 8;

 4. publikacją ogłoszeń i nekrologów w prasie o zasięgu lokalnym oraz ogłoszeń w prasie krajowej;

 5. zabezpieczeniem Urzędu w dostawę wody, odprowadzanie ścieków i rozliczanie faktur z tego tytułu;

 6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku będącego na stanie Urzędu oraz wyboru brokera;

 1. realizacja działań organizacyjno-administracyjnych Wydziału Administracyjno-Technicznego poprzez:

 1. obsługę sekretariatu Wydziału i systemu MDOK ( w tym: prowadzenie dziennika korespondencyjnego, wydawanie korespondencji na poszczególne stanowiska);

 2. prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz realizacją skarg i wniosków związanych z pracą Wydziału;

 3. prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników;

 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;

 5. prowadzenie rejestru odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski Komisji Rady Miejskiej;

 6. obsługa strony Wydziału na BIP;

 7. prowadzenie spraw kancelaryjnych Wydziału;

 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału;

 9. prowadzenie ewidencji umów i porozumień;

 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

 1. prowadzenie centralnego rejestru terminarza narad i posiedzeń w salach konferencyjnych Urzędu;

 2. wystawianie faktur oraz innych dokumentów finansowych (not księgowych, korygujących itp.) związanych z działalnością Wydziału AT;

 3. kompletowanie rocznych zapotrzebowań Urzędu dla potrzeb tworzenia projektu budżetu;

 4. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na etapie projektowania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, do planu zamówień publicznych w zakresie objętym zadaniami wynikającymi z zakresu obowiązków.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, dokumentujących wymagany rok stażu pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. organizacyjno-finansowych w Wydziale Administracyjno-Technicznym” w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. organizacyjno - finansowych

w Wydziale Administracyjno - Technicznym


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Tamara Rodziewicz

zamieszkała w Słupsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym. Pani Tamara Rodziewicz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 17 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
6 lipca 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
25 lipca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek