Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego w Referacie Obsługi Przedsiębiorców w Wydziale - Centrum Obsługi Mieszkańców

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego

w Referacie Obsługi Przedsiębiorców

w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie;

 4. minimum 1 rok stażu pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe: administracja, ekonomia;

 2. mile widziana praca w jednostkach samorządu terytorialnego;

 1. łatwość komunikacji;

 2. umiejętność argumentowania;

 3. kreatywność ;

 1. dokładność;

 2. skrupulatność;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. wysoka kultura osobista;

 5. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt zadań związanych z wydawaniem i kontrolą zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o wydanie, zmianę, zawieszenie, wygaszenie i cofnięcie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o wydanie, zmianę, wygaszenie i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, w tym taksówką osobową;

 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o wydanie, zmianę, wygaszenie i cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

 4. wydawanie zaświadczeń w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy na potrzeby własne;

 5. wydawanie zaświadczeń w zakresie złożonych zabezpieczeń finansowych do zezwoleń i licencji;

 6. wszczynanie postępowań administracyjnych dotyczących spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie, przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających utrate dobrej reputacji, decyzji stwierdzających, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona oraz decyzji o zawieszeniu zezwolenia do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego;

 7. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania krajowego transportu drogowego z przepisami ustawy o transporcie drogowym;

 8. udzielanie informacji w wyżej wymienionym zakresie;

 9. prowadzenie rejestrów zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego;

 10. wprowadzanie danych dotyczących zezwoleń i licencji do Rejestru Działalności Regulowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do Portalu Starosty oraz do Krajowego Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego;

 11. współpraca z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Urzędem Celno – Skarbowym, Urzędem Statystycznym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących min. 1 rok stażu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierajace okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o niekaralności; posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru. VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców” w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres ośmiu miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego

w Referacie Obsługi Przedsiębiorców

w Wydziale - Centrum Obsługi Mieszkańców


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Piwowarska

zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym. Pani Anna Piwowarska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
23 lipca 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
14 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek