Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. księgowości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w Referacie Dochodów w Wydziale Księgowości

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. księgowości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej

w Referacie Dochodów

w Wydziale Księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3-letni staż pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi z zakresu klasyfikacji budżetowej, rachunkowości organów podatkowych;

 2. mile widziany staż pracy w księgowości;

 3. mile widziana praca w administracji publicznej;

 4. odpowiedzialność;

 5. zaangażowanie;

 6. łatwość komunikacji;

 7. umiejętność argumentowania;

 8. dyspozycyjność;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. odporność na stres;

 11. umiejętność pracy pod presją czasu;

 12. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: do zadań pracownika na danym stanowisku należeć będzie księgowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej na podstawie wyciągów bankowych oraz uzgadnianie kont księgowych.

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. księgowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych;

 2. wyliczanie 2% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w związku z koniecznością dokonywania zapłat do Izby Rolniczej;

 3. uzgadnianie obrotów miesięcznych kont analitycznych z syntetycznymi;

 4. analiza sald kont 101, 130, 221 oraz roczna weryfikacja sald, konieczna do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego;

 5. analiza kont podatników oraz informowanie podatników o stanie nadpłat;

 6. informowanie o wygaśnięciu tytułów egzekucyjnych odpowiednie komórki merytoryczne;

 7. przyjmowanie i obsługa interesantów.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. księgowości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w Referacie Dochodów w Wydziale Księgowości” w terminie do dnia 8 października 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

Zakończenie procedury naboru bez wybrania kandydata na stanowisko:

ds. księgowości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej

w Referacie Dochodów

w Wydziale Księgowości

Zgodnie z § 11 punkt 8 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz na wolne stanowiska dyrektorów (kierowników) miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę (Zarządzenie Nr 144/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r.), Prezydent Miasta Słupska kończy procedurę naboru bez wybrania kandydata na stanowisko ds. księgowości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w Referacie Dochodów w Wydziale Księgowości.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
27 września 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
8 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek