Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. administracyjnych i środków trwałych w Referacie Administracyjno-Technicznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. administracyjnych i środków trwałych

w Referacie Administracyjno-Technicznym

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe lub średnie;

 1. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 2. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 3. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, administracja publiczna;

 2. mile widziane 3-letnie doświadczenie zawodowe;

 3. mile widziana znajomość przepisów prawnych z zakresu:

 • Ustawy o finansach publicznych;
 • Ustawy o rachunkowości;
 • Ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Ustawy o samorządzie gminnym;
 1. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 2. umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań administracyjnych i związanych z ewidencją środków trwałych.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją środków trwałych i innych przedmiotów oraz odpowiedzialność za ich właściwą gospodarkę wraz z wyposażeniem będącym w użyciu;

 2. sporządzanie sprawozdań i zestawień środków trwałych i przedmiotów niskocennych;

 3. dokonywanie zmian stanu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach Urzędu;

 4. nadawanie numerów inwentarzowych na zakupiony sprzęt i wyposażenie;

 5. sporządzanie umów użyczenia, przekazania sprzętu i wszelkich środków trwałych/ przedmiotów niskocennych na stan Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym w ich posiadanie;

 6. przyjmowanie na stan wyposażenia od zlikwidowanych jednostek organizacyjnych;

 7. potwierdzanie stanu sald w zakresie składników majątkowych będących własnością innych jednostek;

 8. zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;

 9. przeprowadzanie procesu likwidacji środka trwałego/ przedmiotu nietrwałego;

 10. zabezpieczenie wszystkich wydziałów Urzędu i wszystkich stanowisk pracy w meble biurowe i inne środki trwałe niezbędne do ich funkcjonowania oraz dbania o ich prawidłowe wykorzystanie;

 11. przeprowadzanie procesu związanego z utylizacją sprzętu i urządzeń;

 12. prowadzenie spraw związanych z konserwacją i naprawą ploterów;

 13. zapewnienie łączności telefonicznej: stacjonarnej i komórkowej pracownikom Urzędu poprzez wybór operatora oraz rozliczanie faktur z tego tytułu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i środków trwałych w Referacie Administracyjno-Technicznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym ”, w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

Robert Biedroń

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza

przedłużenie terminu składania ofert pracy

w otwartym naborze na stanowisko:

ds. administracyjnych i środków trwałych

w Referacie Administracyjno-Technicznym

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupskw związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2117) o Ustanowieniu Święta Narodowego z Okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która ustanowiła dzień 12 listopada dniem wolnym od pracy, ulega przedłużeniu z mocy ustawy termin składania ofert na stanowisko ds. administracyjnych i środków trwałych w Referacie Administracyjno-Technicznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym do dnia 13 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. administracyjnych i środków trwałych

w Referacie Administracyjno-Technicznym

w Wydziale Administracyjno-Technicznym


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Cecylia Krzemińska

zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym. Pani Cecylia Krzemińśka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
31 października 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
4 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek