Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. partycypacji społecznej i Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w Referacie Rewitalizacji - Biuro Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. partycypacji społecznej i Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

w Referacie Rewitalizacji – Biuro Rewitalizacji

w Wydziale Zarządzania Funduszami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony do 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia do dnia 30 czerwca 2021 r.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. dobra znajomość MS Office oraz Open Office;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe, w szczególności z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne i pokrewne;

 2. mile widziana znajomość zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz znajomość miasta i jego podstawowych potrzeb wynikających z dokumentów strategicznych, w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego ;

 4. łatwość komunikacji;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za prowadzenie Centrum Wiedzy o Rewitalizacji oraz za organizację i wspieranie działań mających na celu włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji.

Ważniejsze zadania:

 1. organizacja i prowadzenie Centrum Wiedzy o Rewitalizacji - Reinformatorium;

 2. wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji w działaniach na rzecz rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej obszaru zdegradowanego;

 3. współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania danych i informacji na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych miasta;

 4. współudział w opracowywaniu materiałów informacyjno – promocyjnych na temat działań rewitalizacyjnych;

 5. gromadzenie wiedzy, tworzenie niezbędnych baz danych i informacji na temat prowadzonych działań rewitalizacyjnych w ramach Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, a także potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców lub instytucje w celu poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji i inicjowania działań na jego rzecz;

 6. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Wiedzy o Rewitalizacji – Reinformatorium, w tym służenie pomocą mieszkańcom obszaru rewitalizowanego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia, bądź udziału w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. partycypacji społecznej i Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w Referacie Rewitalizacji – Biuro Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami”, w terminie do dnia 26 lipca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. partycypacji społecznej i Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

w Referacie Rewitalizacji - Biuro Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Piotr Mrzygłód zamieszkały w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Piotr Mrzygłód uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.


W związku z rezygnacją z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku Pana Piotra Mrzygłoda, na podstawie § 12 punkt 4 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz na wolne stanowiska dyrektorów (kierowników) miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę (zarządzenie Nr 144/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r.) zatrudnieniu podlega kandydat, który uzyskał kolejny najwyższy wynik w naborze, tj.: Pan Wojciech Wróblewski, zamieszkały w Słupsku.


W związku z rezygnacją z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku dwóch poprzednich kandydatów, na podstawie § 12 punkt 4 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz na wolne stanowiska dyrektorów (kierowników) miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę (zarządzenie Nr 144/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r.) zatrudnieniu podlega kandydat, który uzyskał kolejny najwyższy wynik w naborze, tj.: Pani Monika Hanuszewicz, zamieszkała w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
10 lipca 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
5 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek