Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. opłaty skarbowej w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. opłaty skarbowej

w Referacie Podatków Lokalnych

w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub wykształcenie wyższe;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 1. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:

  1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

  2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

  3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

  4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

  5) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

  6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego ;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. bardzo wysoka odporność na stres;

 8. rzetelność, systematyczność;

 9. przestrzeganie zasad etycznych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na w/w stanowisku zajmować się będzie weryfikowaniem złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie wymienionych podatków oraz opłaty skarbowej.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. prowadzenie postępowań podatkowych kończących się przygotowywaniem decyzji w sprawach określenia wysokości zobowiązania oraz nadpłat w podatkach lokalnych;

 2. prowadzenie postępowań kończących się przygotowywaniem decyzji w zakresie nadpłat i zwrotów opłaty skarbowej;

 3. weryfikacja deklaracji, prowadzenie dokumentacji podatkowej i rejestrów należności, przypisów i odpisów z wykorzystaniem programów komputerowych;

 4. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów;

 5. prawidłowa obsługa podatników;

 6. przygotowywanie zaświadczeń, w tym o pomocy publicznej de minimis;

 7. przeprowadzanie kontroli podatkowych;

 8. rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru wymienionych podatków i opłaty skarbowej;

 9. przygotowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;

 10. podejmowanie działań dotyczących zabezpieczenia powszechności opodatkowania.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. opłaty skarbowej w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami”, w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. opłaty skarbowej

w Referacie Podatków Lokalnych

w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

Informuję, że zakończona została procedura naboru bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Monika Dymczak Kierownik Referatu ZKO
Data wytworzenia:
8 listopada 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
12 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek