Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 61,64 m2, położonego w Słupsku przy ulicy Mostnika 7

składanie ofert: 31.03.2017 14:00 • Sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 7.04.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 110

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego),

położonej w Słupsku przy ulicy Mostnika 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Mostnika 7, o pow. 61,64 m2 wraz z udziałem251/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 169/4 o pow. 861 m2, położonej w obrębie 13 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00023901/2.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi- 160 000,00 zł, w tym:

cena lokalu – 154 880,00 zł,

cena udziału 251/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 5 120,00 zł,

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 13.08.2103 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Mostnika 7 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP „Śródmieście”-tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (9. MW.). Teren położony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków – układu urbanistycznego miasta lokacyjnego, teren objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 10.10.2016 r. wynosiła 235 400,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 21.12.2016 r. wynosiła 200 000,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 22.03.2017r. o godz.1400.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Mostnika 7” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do dnia 31.03.2017 r. do godz.14ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 07.04.2017 r. o godzinie 1000w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 16 000,00 zł na konto Miasta Słupsk mBANK SA numer 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr 59 84 88 410.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
2 marca 2017
Nazwa pliku:
Zdjęcie frontowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
2 marca 2017
Nazwa pliku:
Rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
2 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek