Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej

rozpoczęcie przetargu: 17.11.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Wileńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.


- działka nr 872/9 o powierzchni 84 m²,

cena wywoławcza 17.700,- zł, wadium 2.000,- zł, postąpienie nie mniej niż 180,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Działka nr 872/9 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (13.23.UC).

Przez teren działki nr 872/9 przechodzi linia telekomunikacyjna.


W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 872/9 możliwe jest tylko przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w 6 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako działka: nr 1851 ( ul. Kołłątaja 1), nr 872/15 ( ul. Tuwima 17), nr 872/11 (ul. Wileńska), nr 872/12 (ul. Wileńska), nr 874/2 (ul. Tuwima 17a).


Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 13.11.2017r. na konto Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 6 jako działka nr 1851, nr 872/15, nr 872/11, nr 872/12, nr 874/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 13.11.2017r. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1500.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 15.11.2017r. (obok pok. 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2017r. o godzinie 10:00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
12 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
13 października 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
12 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
13 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek