Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Riedla

rozpoczęcie przetargu: 10.07.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II pietro sala 212

Teraz RIEDLA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


DZIAŁKI BUDOWLANE – miejsce na Twój DOM!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Riedla


oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 249 o powierzchni 9884 m2

cena wywoławcza 900.000,- zł, wadium 90.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 9.000,- zł,

  • działka nr 253 o powierzchni 6433 m2

cena wywoławcza 600.000,- zł, wadium 60.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 6.000,- zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00018181/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”:

- działka nr 253 znajduje się na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (6.MN),

- działka nr 249 znajduje się na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (7.MN).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (6.MN, 7.MN) ww. planu zagospodarowania.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 8 obrębie miasta Słupska przy ulicy Jana Kiepury, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00018181/0, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249, położonej w 8 obrębie miasta Słupska przy ulicy Ryszarda Riedla. Służebność odbywać się będzie na działce nr 248 w pasie gruntu o pow. 12 m2.

Wartość służebności gruntowej na działce nr 248 wynosi 462,- zł + należny VAT.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 8 obrębie miasta Słupska przy ulicy Stefana Banacha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00018181/0, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 253, położonej w 8 obrębie miasta Słupska przy ulicy Ryszarda Riedla. Służebność odbywać się będzie na działce nr 254 w pasie gruntu o pow. 12 m2.

Wartość służebności gruntowej na działce nr 254 wynosi 462,- zł + należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”:

- działka nr 254 znajduje się na terenie o funkcji drogi zbiorczej (2.KZ 1/2),

- działka nr 248 znajduje się na terenie o funkcji drogi dojazdowej (5.KD 1/2).

Na działce nr 253 znajdują się drzewa i krzewy.

Działka nr 253, nr 249 posiada użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Działka nr 253 położona jest na obszarze uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, linię gazową.

Działka nr 249 położona jest na obszarze uzbrojonym w kanalizację sanitarną, linię gazową.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.07.2019 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2019
Nazwa pliku:
mapa ulica Riedla
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
8 maja 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2019
Nazwa pliku:
mpzp Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 6MN 7MN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
8 maja 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek