Zapytanie ofertowe - wykonanie projektów dla istniejącej pracowni technologicznej nr 2 - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektów dla istniejącej pracowni technologicznej nr 2

Opis zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

76-200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 60

POSTĘPOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektów dla istniejącej pracowni technologicznej nr 2 w zakresie: budowlanym, instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji gazowej.

ZNAK SPRAWY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ZSP1/2240/1/2017

Słupsk, dnia 27.02.2017 r.

ZATWIERDZIŁ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe jest prowadzone na podstawie Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO.

2. Wykonawca po zapoznaniu się z całością opisu zapytania ofertowego składa tylko jedną ofertę w języku polskim, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową dla całości zadania.

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla istniejącej pracowni technologicznej nr 2:

- projektów w zakresie budowlanym, instalacji elektrycznej, instalacji wodno –

kanalizacyjnej, instalacji gazowej z niezbędnymi uzgodnieniami w wersji papierowej po 6

egzemplarzy, w wersji elektronicznej po 1 egzemplarzu,

- kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych robót po jednym egzemplarzu w wersji

papierowej i elektronicznej,

- nakładów rzeczowych dla poszczególnych robót po jednym egzemplarzu w wersji

papierowej i elektronicznej.

2. Złożenie w imieniu Zamawiającego w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w

Słupsku, niezbędnych wniosków wymaganych pozwoleniem lub zgłoszeniem na prace

budowlane objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szkic pracowni po pracach remontowych stanowi załącznik nr 2 do OZO.

4. Projekty istniejącej instalacji stanowi załącznik nr 3 do OZO.

5. Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie projektów, kosztorysów inwestorskich oraz nakładów rzeczowych –

do 14.04.2017 r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wymaganym „Prawem Budowlanym” –

do 20.06.2017 r.

6. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację w zakresie niezbędnym do prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do OZO.

2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru

działalności gospodarczej lub KRS) datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

składaniem ofert potwierdzony przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument o

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Polskich.

IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Upoważnionym do udzielania informacji o zapytaniu ofertowym jest pan Roman Mieloch

tel. 0 59 843 31 78 w. 21, e-mail: roman.mieloch@zsp1slupsk.pl

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta ma być sporządzona na druku formularza z napisem "OFERTA" – zał. nr 1.

2.Strony oferty należy kolejno ponumerować.

3.Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z

napisem „Projekt pracowni technologicznej nr 2 – nie otwierać przed

07.03.2017 r. godz.10:10”.

4.Na kopercie Wykonawca wskaże swój adres.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2017 r. do godz. 10.00.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.03.2017 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego (pokój kierownika gospodarczego).

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- nazwę firm, ich adresy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

4. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana Wykonawcom na ich żądanie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą zgodnie ze wzorem umowy – zał. nr 4 do OZO.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie kosztów:

a) wykonania projektów dla pomieszczenia pracowni technologicznej nr 2:

- projekt budowlany,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- projekt instalacji gazowej.

b) wykonania kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych robót.

c) wykonania nakładów rzeczowych dla poszczególnych robót.

d) uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleń na przeprowadzenie prac budowlanych w ww. pomieszczeniu.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) oferowana cena 100%

Słupsk, dnia 27.02.2017 r.

ZATWIERDZIŁ

Załącznik nr 1

………………, dnia …………….

ZSP1/2240/1/2017

(znak sprawy)

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………….

Adres e-mail …………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………...

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

L.p.

Projekt + kosztorys inwestorski + nakłady rzeczowe

Cena netto

Cena brutto

1

Budowlany

2

Instalacja elektryczna

3

Instalacja wod – kan.

4

Instalacja gazowa

Razem

słownie brutto …………………………………………………………….…………………..

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektów, kosztorysów inwestorskich oraz nakładów rzeczowych

………………………………………….

4. Warunki płatności – przelew ……… dni.

5.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

………………….. dn. ………….. ………………………………….

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
27 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek