Zapytanie ofertowe - wykonanie ogrodzenia na cokole betonowym - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - wykonanie ogrodzenia na cokole betonowym

Opis Zapytania Ofertowego

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

76-200 SŁUPSK

ul. SZCZECIŃSKA 60

POSTĘPOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie ogrodzenia na cokole betonowym

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego - ZSP1/2240/4/2017

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe jest prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO.

2. Wykonawca po zapoznaniu się z całością opisu zapytania ofertowego, składa tylko jedną ofertę w języku polskim, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową.

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:

- demontażu przęseł ogrodzenia,

- wykonaniu cokołu betonowego,

- zamontowaniu słupków metalowych w cokole betonowym,

- zamontowaniu przęseł ogrodzenia,

- malowaniu wykonanego ogrodzenia.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w nakładach rzeczowych – zał. nr 2 do OZO.

Termin realizacji zamówienia do 29.09.2017 r.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do opisu zapytania ofertowego.

2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych nakładów rzeczowych – zał.

nr 2 do opisu zapytania ofertowego.

3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru

działalności gospodarczej lub KRS).

IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Upoważnionymi do udzielania informacji o zapytaniu ofertowym jest Pan Roman Mieloch - e-mail: roman.mieloch@zsp1slupsk.pl

- tel. 693340686

2. W prowadzonej korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania

ZSP1/ 2240/4/2017

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta ma być sporządzona na druku formularza z napisem "OFERTA" – zał. nr 1.

2.Strony oferty należy kolejno ponumerować.

3.Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z

napisem „Oferta – wykonanie ogrodzenia na cokole betonowym– nie otwierać przed

08.06.2017 r. godz. 10:15“.

4.Na kopercie Wykonawca wskaże swój adres.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2017 r. do godz. 10:00.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu 08.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pomieszczenie kierownika gospodarczego.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- nazwę firm, ich adresy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przesłana Wykonawcom, na ich żądanie, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą – zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym załącznik nr 3 do OZO.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym OZO.

2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych polskich

liczbowo i słownie.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) oferowana cena 100%

Słupsk, dnia 31.05.2017 r.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ZSP nr 1

mgr Aldona Pląska

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
31 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek