Zaproszenie do składania ofert cenowych na prace remontowe nawierzchni p-la - PM 7 - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prace remontowe nawierzchni p-la - PM 7

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH NAWIERZCHNI NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 PRZY UL. WILEŃSKIEJ 2 W SŁUPSKU

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowych w zakresie remontu nawierzchni drogi i chodników wokół budynku przedszkola przy ulicy Wileńskiej 2 w Słupsku

I.INWESTOR

Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk

tel. 598424295

e-mail: mp710@wp.pl

NIP: 839-313-15-29

Regon: 221114706

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 2, 76-200 Słupsk.

Szczegółowy zakres zamówienia:

· rozebranie istniejącej nawierzchni

· wykonanie warstwy odsączającej z piasku

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

· ułożenie kostki brukowej betonowej na warstwie podsypki cementowo – piaskowej – ok. 382 m2

· ustawienie obrzeży betonowych na łąwie betonowej – ok 145 szt.

· ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej (na wjeździe)

· wykonanie osłony wokół śmietnika

· regulacja istniejących studni

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem;

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2017 r.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w siedzibie Inwestora tj. w Słupsku, w kacelarii Przedszkola Miejskiego Nr 7 do dnia 12.10.2017r. do godz. 09:30. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczyć:

„Oferta na:„Remont nawierchni wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 przy ulicy Wileńskiej 2, 76-200 Słupsk” , ”nie otwieraćprzed terminem otwarcia ofert”.

W przypadku braku klauzuli „Nie otwieraćprzed terminem otwarcia ofert " Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017r. o godz.09.30.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienićlub wycofać

swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Forma porozumiewania pisemna, telefoniczna, poczta elektroniczna.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta w przypadku przedstawienia równorzędnych ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena –100%

1. Materiały na wykonanie robót oraz sprzęt dostarcza Wykonawca.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone w Umowie. Dlatego też przy obliczaniu ceny należy objąć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana w ciągu 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie 14 –dniowym, Zamawiający wybiera kolejną ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego ich badania.

VIII. DANE KONTAKTOWE OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO UDZIELANIA INFORMACJI

Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Naprawska pod numerem telefonu - 535 293 315. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu robót w dniach od 06.10.2017 do 11.10.2017 w godz. Od 09.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
9 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek