zaproszenie do składania ofert - nadzór budowlany - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

zaproszenie do składania ofert - nadzór budowlany

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót robót remontowych nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Wileńskiej 2 w Słupsku

Słupsk, dn. 06.10.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk

tel. 598424295

e-mail: mp710@wp.pl

NIP: 839-313-15-29

Regon: 221114706

zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro
na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót remontowych nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Wileńskiej 2 w Słupsku


II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót remontowych nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Wileńskiej 2 w Słupsku

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
2. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
3. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

4. Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) Pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm),
2) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z zamawiającym.
5) Kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.
6) Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń.
7) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań
w zależności od potrzeb.
8) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.
9) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.
10) Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
11) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
13) Zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14) Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.
15) Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
16) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.
17) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
18) Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
19) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
20) Poświadczenie terminu zakończenia robót.
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r, z tym że Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania robót remontowych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zawierać:

1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Elżbieta Naprawska, tel. 598424295 lub 535293315, e-mail: mp710@wp.pl


X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2017 r. do godz. 09.30.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku.
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą telefoniczną lub mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
9 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek