ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z następującą specyfikacją:

urządzenia na plac zabaw:

Lp.

Wyszczególnienie

Parametry

Ilość [szt.]

1.

urządzenie

(zjeżdżalnia)

Wymiary

191 x 152 cm

Strefa bezpieczeństwa

541 x 452 cm

Wysokość całkowita

218 cm

Wysokość swobodnego upadku

59 cm

Wysokość podestu

59 cm

1

2.

urządzenie wielofunkcyjne

Wymiary

335 x 185 cm

Strefa bezpieczeństwa

635 x 485 cm

Wysokość całkowita

161 cm

Wysokośc swobodnego upadku

69 cm

1

3.

urządzenie (bujak)

Wymiary

31 x 171 cm

Strefa bezpieczeństwa

331 x 471 cm

Wysokość całkowita

90 cm

Wysokość swobodnego upadku

50 cm

Wysokość siedziska

50 cm

1

4.

dostawa, przechowanie, montaż,

Planowany termin realizacji dostaw: do 22.12.2017 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.

3. Posiada certyfikaty na swoje produkty

4. Zawrze umowę z Zamawiającym na przechowanie i montaż elementów wyposażenia placu do końca marca 2018

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 formularz ofertowy).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres: Przedszkole Miejskie Nr 7 , 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 2 lub wysłana mailowo na adres mp710@wp.pl – do dnia 8.12.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/mailowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Elżbieta Naprawska, tel.: 535-293-315

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
5 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek