złożenie oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

złożenie oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku

ul. Wileńska 2

76-200 Słupsk

tel. 59 842 42 95

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin

I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin w ilościach podanych w Załączniku Nr 2.
  • Dostawy mięsa, wędlin odbywać się będą wg potrzeb, zgodnie z zamówieniami,w godzinach od 6.30 – 8.00,
  • dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Opakowania zwrotne zamawiający odda wykonawcy przy następnej dostawie,
  • mięso powinno pochodzić wyłącznie z produkcji krajowej lub Państw Unii Europejskiej,
  • wszystkie wędliny powinny być umieszczone w hermetycznie zamkniętych opakowaniach z etykietką, na której widnieje nazwa, skład i termin przydatności do spożycia,
  • dostarczone mięso, wędliny, podroby muszą być świeże, nie mrożone, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia,
  • mięso powinno być jak najmniej tłuste (do 10% wagi), przebadane weterynaryjnie, kurczaki i podroby muszą posiadać atest (wydany zgodnie z przepisami) stwierdzający, że drób z którego uzyskano mięso – zostało poddane badaniom przed i po uboju,
  • mięso i wędliny nie mogą odznaczać się:

- obcymi posmakami, zapachami;

- obślizgłością, nalotem pleśni, zazielenieniem;

- nie mogą być uszkodzone mechanicznie, zabrudzone,

- nie dopuszcza się produktów z zerwaną plombą (dotyczy wędlin),

  • muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów,
  • dostarczane mięso powinno spełniać właściwe standardy jakościowe przyjęte na rynku art. spożywczych, a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczane produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018r .

III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie Wykonawcy o: wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP, posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) mięsa i wędlin – zał.
nr 3,

- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

- wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i formularz cenowy (zał. nr 2) oraz podpisany wzór umowy (zał. nr 4).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzach

załączonych do zapytania ofertowego oraz musi zawierać wszystkie dokumenty

wymagane postanowieniem pkt. III. 1 niniejszej oferty.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli

dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji:

“za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką, datą i podpisem

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

5. Wartość pakietu ogółem z podatkiem VAT stanowi cenę oferty.

6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w szczególności:

koszt zakupu, produkcji, transportu i rozładunku produktów.

7. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. W ofercie należy podać cenę jednostkową oferowanych produktów bez podatku VAT

(cena jednostkowa netto), wartość netto (ilość x cena netto), wskazać stawkę podatku Vat,

wartość podatku Vat (wartość netto x stawka podatku) oraz wartość brutto

(wartość netto + wartość podatku).

9. Cena jednostkowa netto za dany produkt określona przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

10. Cenę należy podać za jednostki miary wskazane w Formularzu cenowym, bez względu na wielkość opakowania jednostkowego, w jakim towar zostanie sprzedany. Wykonawca oferujący opakowania jednostkowe znacznie różniące się gramaturą od opakowań podanych w formularzu cenowym winien przeliczyć cenę wg gramatury opakowania podanej przez Zamawiającego.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) przedłużenie lub skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: – wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy;

2) ustawowej zmiany stawki podatku Vat.

V. W przedmiotowej sprawie informacji udzielają:

Hanna Grochocka (intendent) tel. 535-293-200

Elżbieta Naprawska tel. 535-293-315

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej bądź elektronicznej – adres mp710@wp.pl) lub też dostarczona osobiście

na adres: Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk w terminie najpóźniej do dnia 11.01.2018r. do godziny 09.00.

Koperta musi być zaadresowana na Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Oferta na dostawę mięsa i wędlin do Przedszkole Miejskiego Nr 7 w Słupsku – nie otwierać przed 11.01.2018r. godz. 09.00”

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę

oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole.

6. Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/

VII. Kryteria oceny i wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

najniższa cena – 100%

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

Liczba punktów

---------------------------------------------

x 100 pkt

Cena oferty badanej

VIII. Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy


Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
8 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek