Zapytanie ofertowe - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Słupsk, 28.01.2019r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

ul. Niedziałkowskiego 2

76-200 Słupsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zajęć w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej z zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E dla uczniów klasy 3 e, wnioskodawca Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E dla 12 uczniów.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

· Kod CPV:80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej w zakresie bloku programowego określonego w kategorii C, C1, C+E, C1+E dla 12 uczniów.

3. Wymiar godzinowy zajęć praktycznych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej obejmuje 20 godzin szkolenia praktycznego z czego 16 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć w warunkach specjalnych prowadzonych na odpowiednio wyposażonym torze albo równorzędnie 2 godziny szkolenia do symulowania warunków specjalnych.

Łączny wymiar godzinowy zajęć praktycznych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej w zakresie bloku programowego dla kategorii C1, C1+E, C, C+E wynosi 240 godzin (20 godzin x 12 osób).

Godzina zajęć praktycznych równa się 60 minutom.

4. Program zajęć praktycznych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej (część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

W zakresie bloku programowego określonego dla kategorii C1, C1+E, C, C+E

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP
i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

4 godz.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

12 godz.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

4 godz.*

* Zajęcia w warunkach specjalnych powadzonych na odpowiednio wyposażonym torze albo równorzędnie 2 godziny szkolenia na urządzeniu do symulowania warunków specjalnych.

5. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia / istotne warunki realizacji zamówienia.

a) Projekt realizowany zostanie w terminie do dnia 14.06.2019r.

b) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

I. przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z programem kursu;

II. bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika kursu na zajęciach;

III. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej (kart przeprowadzonych zajęć praktycznych) oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu;

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.06.2019r.

7. Miejsce realizacji kursu: Kurs będzie realizowany na terenie miasta Słupska i/lub powiatu słupskiego w województwie pomorskim.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

a) Posiadają uprawienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana w oparciu o następujące dokumenty:

· aktualny wpis do CEIDG lub właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) - jeśli dotyczy

· dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

III. Kryteria oceny ofert oraz sposoby ich oceny:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następuje następujące kryteria: "Cena", "Infrastruktura", "Akredytacja".

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

80 %

80

2.

Akredytacja

20 %

20

a) Kryterium "cena":

Cena brutto powinna obejmować całkowity koszt przeprowadzenia szkolenia w ramach kursu, na który składana jest oferta.

b) Kryterium "akredytacja":

W kryterium "akredytacja" ocenie podlegać będzie posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty potwierdzone dołączonym do oferty poświadczonym za zgodność z oryginałem zaświadczeniem/decyzjom.

2. Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium "Cena" + "Akredytacja". Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką, wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte a oferta oraz wszystkie załączniki podpisane przez Wykonawcę.

3. Wymagane załączniki:

a) formularz ofertowy

b) wydruk lub kopię wpisy CEIDG lub właściwego rejestru

c) kopię zaświadczania potwierdzającego wpis do rejestru instytucji szkoleniowej

d) kopię dokumenty potwierdzającego posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty.

4. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły: pok. nr 104,
ul. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk.

2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie zajęć praktycznych w zakresie Kwalifikacji Wstępnej"

3. Termin złożenia oferty: 22.02.2019r.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku
Informację wytworzył:
Barbara Zakrzewska
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Iwona Klimczak
Data publikacji:
6 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek