Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa i wędlin do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa i wędlin do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Słupsku

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku

ul. Wileńska 2

76-200 Słupsk

tel. 59 842 42 95

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Słupsku zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin w ilościach i asortymencie podanych w Załączniku Nr 1a.

· Dostawy mięsa, wędlin odbywać się będą wg potrzeb, zgodnie z zamówieniami,w godzinach od 6.30 – 8.00,

· dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Opakowania zwrotne zamawiający odda wykonawcy przy następnej dostawie,

· mięso powinno pochodzić wyłącznie z produkcji krajowej lub Państw Unii Europejskiej,

· wszystkie wędliny powinny być umieszczone w hermetycznie zamkniętych opakowaniach z etykietką, na której widnieje nazwa, skład i termin przydatności do spożycia,

· dostarczone mięso, wędliny, podroby muszą być świeże, nie mrożone, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia,

· mięso powinno być jak najmniej tłuste (do 10% wagi), przebadane weterynaryjnie, kurczaki i podroby muszą posiadać atest (wydany zgodnie z przepisami) stwierdzający, że drób z którego uzyskano mięso – zostało poddane badaniom przed i po uboju,

· mięso i wędliny nie mogą odznaczać się:

- obcymi posmakami, zapachami;

- obślizgłością, nalotem pleśni, zazielenieniem;

- nie mogą być uszkodzone mechanicznie, zabrudzone,

- nie dopuszcza się produktów z zerwaną plombą (dotyczy wędlin),

· muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów,

· dostarczane mięso powinno spełniać właściwe standardy jakościowe przyjęte na rynku art. spożywczych, a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczane produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.

II. Termin realizacji zamówienia: od 1.09.2019 do dnia 31.07.2020r .

III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie Wykonawcy o: wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzeniu systemu HACCP, posiadaniu zgody właściwego organu inspekcji sanitarnej na przewóz (transport) mięsa i wędlin – zał. nr 2,

- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

- wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) i formularz cenowy (zał. nr 1a) oraz podpisany wzór umowy (zał. nr 3).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzach załączonych do zapytania ofertowego oraz musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane postanowieniem
pkt. III. 1 niniejszej oferty.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: “za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką, datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wartość pakietu ogółem z podatkiem VAT stanowi cenę oferty.

6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w szczególności:

koszt zakupu, produkcji, transportu i rozładunku produktów.

7. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. W ofercie należy podać cenę jednostkową oferowanych produktów z podatkiem VAT,

oraz wartość brutto

9. Cena jednostkowa brutto za dany produkt określona przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

10. Cenę należy podać za jednostki miary wskazane w Formularzu cenowym, bez względu na wielkość opakowania jednostkowego, w jakim towar zostanie sprzedany. Wykonawca oferujący opakowania jednostkowe znacznie różniące się gramaturą od opakowań podanych w formularzu cenowym winien przeliczyć cenę wg gramatury opakowania podanej przez Zamawiającego.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) przedłużenie lub skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: – wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy;

2) ustawowej zmiany stawki podatku Vat.

3) wzrostu inflacji

V. W przedmiotowej sprawie informacji udzielają:

Elżbieta Naprawska tel. 535-293-315

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej bądź elektronicznej – adres mp710@wp.pl) lub też dostarczona osobiście

na adres: Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk w terminie najpóźniej do dnia 16.08.2019r.

Koperta musi być zaadresowana na Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Oferta na dostawę mięsa i wędlin do Przedszkole Miejskiego Nr 7 w Słupsku.”

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. Podczas otwarcia ofert (19.08.2019) Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy. Informacja ta zostanie odnotowana w protokole.

6. Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści na stronie internetowej http://bip.um.slupsk.pl/

VII. Kryteria oceny i wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

najniższa cena – 100%

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg wzoru:


najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert


Liczba punktów

---------------------------------------------

x 100 pkt


Cena oferty badanej


VIII. Załączniki:


Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Hanna Grochocka
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek